N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky z 29. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

Nariadenie vlády č. 10/2023 najdete na link.

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2023/10/ZZ_2023_10_20230115.pdf