Organizujeme zájazd na včelársku výstavu

XIII. Celonárodná Včelárska Výstava

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na XIII. Celonárodnú včelársku výstavu dňa 17. septembra 2022 v Banskej Bystrici.

Výstava sa bude konať v priestoroch SOŠ Pod Bánošom 80, kde sú pripravené sprievodné aktivity pre deti a verejnosť, možnosť navštíviť apidomček, odborné prednášky spojené s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Na výstave bude množstvo vystavovateľov a predajcov včelárskych potrieb.

Vstupné 2,50 €. Dieťa do 15 rokov v sprievode dospelej osoby má vstup zadarmo. Každý návštevník dostane po zakúpení vstupenky ako darček odbornú včelársku publikáciu.

Sprievodný program:

 

Žiadosti o poskytovanie podpory za škody spôsobené morom včelieho plodu

Výzva Na Predkladanie Žiadosti O Poskytnutie Podpory Pre Včelárov Týkajúca Sa Moru Včelieho Plodu 2022

Vážené včelárky, vážení včelári,

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Nárok na poskytnutie podpory formou dotácie si môžu uplatniť včelári, ktorí mali MVP v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022 a doteraz si neuplatňovali žiadosť o podporu. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Žiadosti je možné podávať  do 16.9.2022.

Žiadosť o poskytnutie podpory podávajte priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť je možné podať osobne na podateľni ministerstva alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

Adresa sa na doručenie žiadosti:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Dobrovičova ul. č.12

812 66 Bratislava

Povinnými prílohami žiadosti podľa výnosu sú:

 • vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
 • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (Potvrdenie banky o zriadení účtu alebo kópia zmluvy o bankovom účte, v ktorej je uvedené číslo bankového účtu), na ktorý sa má dotácia poukázať (nie je potrebný nový účet za účelom získania dotácie) alebo doklad iného bankového účtu v zmysle Žiadosti o vyplatenie dotácie na uvedený BÚ (príloha č. 3),
 • výpis z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie evidencie, a to Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, v prípade nedoloženia k žiadosti doklad zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

Na uvedený účel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválil limit finančných prostriedkov v sume 300 000,00 Eur.

Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete aj na stránke MPaRV SR:

https://www.mpsr.sk/chovatelia-nepodnikatelia-skody-straty-na-zvieratach-a-zariadeniach-2022/1506-220-1506-17728/

Prílohy:

Výzva 

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Cenník včelstiev a pomôcok platný od 1.5.2022

Výročná členská schôdza ZO SZV Partizánske r. 2021

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Partizánske

 

 

Zápisnica

z  výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 15.07.2021 v Partizánskom.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie s programom VČS
 3. Odovzdanie ocenení členom ZO SZV Partizánske
 4. Správa o činnosti ZO SZV za rok 2020
 5. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 6. Stav majetku ZO SZV Partizánske (nehnuteľného a hnuteľného)
 7. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 8. Správa revíznej a kontrolnej komisie ZO SZV za rok 2020
 9. Diskusia
 10. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie výročnej členskej schôdze previedol a prítomných privítal predseda ZO SZV Partizánske JUDr. Michal Spáčil (ďalej len „predsedajúci“). Konštatoval, že vzhľadom na pandemické opatrenia nebolo možné zvolať riadnu výročnú schôdzu ZO a pozvať všetkých členov. Nakoľko stanovy SZV určujú počet prítomných členov na uznášaniaschopnosť výročnej schôdze 1/3 čo v našom prípade určuje viac ako 50 osôb, tak výročná členská schôdza sa uskutočňuje za prítomnosti výboru ZO, dôverníkov jednotlivých obvodov a niektorých členov ZO , čo  nespĺňa minimálny počet na uznášaniaschopnosť a nakoľko nie je potrebné vykonávať voľby tak sa schôdza uskutoční bez určenia komisii a schválenia uznesenia. Overená zápisnica z výročnej schôdze bude uverejnená pre  informovanosť našich členov na našej internetovej stránke.

 

K bodu č. 2

Pred oboznámením s programom výročnej schôdze požiadal predsedajúci, aby si prítomní minútou ticha uctili pamiatku našich zosnulých priateľov včelárov v predošlom období a to Štefana Beláka, Vladimíra Belana, Jozefa Bencela, Antona Kopála, Ladislava Ondriškoviča,  a Petra Zvozila  .

Následne oboznámil s programom, vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Nikto z prítomných nemal požiadavku na doplnenie programu schôdze. Za zapisovateľa predsedajúci určil Jána Gubku ,  za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Kuníka a Jána Smatanu.

 

K bodu č. 3

            Predseda  a tajomník ZO SZV Partizánske odovzdali včelárom našej ZO ocenenia navrhnuté výborom ako aj dôverníkmi a to Vladimírovi Kropilovi ml. a Jánovi Smatanovi – čestne uznanie, Vladimírovi Kropilovi st, Michalovi Spáčilovi, Mgr. Jozefovi Zaičekovi, Jozefovi Kunikovi, Ľubici Stankovej- medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva III. Stupňa. Už predtým bola taká istá medaila odovzdaná Rudolfovi Hlavačkovi a pozostalým po Jozefovi Bencelovi.

Andrejovi Ďurišovi, Milanovi Hudokovi, Milanovi Špánikovi, Jánovi Gubkovi, – medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa a Rudolfovi Strmeňovi – Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa.

 

           

K bodu č. 4

Správu o činnosti ZO SZV za rok 2020 predniesol predsedajúci. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K správe o činnosti neboli žiadne otázky ani pripomienky         .

 

 

K bodu č. 5

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2020 predniesol predsedajúci. Tento pán tvorí prílohu tejto zápisnice.       

 

 

K bodu č. 6

            Presedajúci predniesol správu o stave majetku ZO, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

           

 

K bodu č. 7

Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesol hospodár Vladimír Kropil ml. Správa o hospodárení tvorí prílohu tejto zápisnice

 

K bodu č. 8

Správu  kontrolnej a revíznej komisie ZO SZV za rok 2020 predniesol predseda  RKK  p Milan  Špánik . RKK vykonala kontrolu v týchto oblastiach:

 1. Previerka pokladničnej služby a pokladničnej hotovosti
 2. Previerka čerpania rozpočtu
 3. Previerka kultúrnej a zdravotnej činnosti
 4. Kontrola pošty a jej evidencia
 5. Kontrola činnosti a dodržiavania stanov SZV

Konštatoval že pri kontrole účtovných podkladov neboli zistené žiadne nedostatky a financie základnej organizácie boli použité efektívne.

 

K bodu č. 9

Diskusia :p. Blaško.- pozdravil prítomných  a vysvetlil prečo je výročná členská schôdza v takom formáte ako ho robíme. Vyzval prítomných aby tlmočili výsledky z konania výročnej schôdze ostatným včelárom. Uviedol, že sa nám aj napriek Corone podarilo úlohy splniť. Vyzdvihol problematiku včelieho  moru a hniloby včelieho plodu. Poukázal na prevčelenie v našom okrese.

p.Hudok – poznamenal, že sme druhá najstaršia organizácia vekom včelárov v rámci SR.

p.Beliansky – Môžeme byť radi, že naša organizácia funguje. Upozornil že včelári kočujú aj z dôvodu, že majú mor vo svojom obvode.

p.Duriš- vyslovil sa k problematike prehliadky včelstiev na mor, treba ju robiť dôkladne.

 

 

K bodu č. 10

 

            Po vyčerpaní programu predsedajúci výročnú členskú schôdzu ukončil, prítomným poďakoval za účasť, zaželal veľa zdravia a síl do ďalšieho obdobia, taktiež zdravé a silné včelstvá, plné kanvy medu a kvalitné matky.

 

V Partizánskom 15.7.2021

 

 

Zapísal:            Jan Gubka                             ……………………………………..

 

Schválil:          JUDr. Michal Spáčil              ……………………………………..

 

Overil:               Jozef Kuník                          ……………………………………..

 

Jan Smatana                         ……………………………………..

 

Správa o činnosti ZO SZV v Partizánskom za rok 2020

 

Vážené priateľky a priatelia včelári.

V tomto bode Vás chcem v stručnosti informovať o činnosti členov výboru, obvodových dôverníkov, AUVL a ďalších členov ZO SZV v Partizánskom za rok 2020.

Po viac ako roku sa opäť stretáme na výročnej členskej schôdzi tu, na Mestskom úrade v Partizánskom .Minulý rok ako aj rok tento bol iný ako tie ostatné . Poznačila ho pandémia ochorenia Covid 19, ktorý ovplyvnil celú spoločnosť a teda aj nás včelárov združených v ZO SZV Partizánske.

Rok 2020 začal opatreniami proti pandémii. V mesiaci marec 2020 sme stihli výročnú členskú schôdzu, po ktorej  opatrenia pokračovali a dospeli až k zákazu organizovať akcie , kde sa stretávajú viacerí ľudia. Toto ovplyvnilo činnosť výboru ZO ako aj dôverníkov. Nemohli sme sa stretávať a to skoro po celý minulý rok.

Aj napriek tomu sa nám darilo zabezpečiť základné funkcie našej organizácie navonok od zabezpečenia čerpania dotácii, ,nákup liekov,  cez opaľovaciu činnosť, veterinárne prehliadky ako aj do vnútra , teda zabezpečenie dodania liekov pre našich členov, objednanie literatúry ako aj riešenia problémov jednotlivých včelárov.

Za toto treba poďakovať  všetkým členom výboru, dôverníkom a asistentom, ktorí svojou aktivitou a činnosťou pomohli k tomu aby naša organizácia fungovala aktívne a v čo najväčšej miere uspokojovala potreby našich členov.

Hodnotiť budem  obdobie od poslednej výročnej členskej schôdze po dnešnú výročnú členskú schôdzu.

Výbor ZO SZV Partizánske  v tomto období nemal veľa možnosti zasadať za prítomnosti obvodových dôverníkov, resp. asistentov úradného veterinárneho lekára Zišli sme sa  hlavne  pri riešení  veterinárnych prehliadok .Samotný výbor riešil zabezpečenie plnenia úloh prostredníctvom telefonických konferencii najmenej jeden krát mesačne pripadne podľa potreby. Počas telefonických konfier  výboru sa priebežne riešili úlohy, ktoré boli ústredím SZV a regionálnou veterinárnou a potravinovou správou kladené na jednotlivé ZO. Patrilo sem hlavne zabezpečenie plynulého chodu organizácie, administratívne zabezpečenie čerpania dotácii za rok 2020-2021, nákup liečiv, vykonanie veterinárnych prehliadok včelstiev, žiadosti na dotácie za rok 2021-2021, opaľovacia činnosť,  nákup časopisov a literatúry pre včelárov a mnohé iné. Za toto obdobie sme všetky úlohy plnili včas .

V roku 2020 sme plánovali včelársku soboru, ako aj  zájazd so včelárskou tematikou, no tieto akcie sme nemohli zorganizovať z dôvodu pandémie.

Naša ZO SZV PE opäť plánovala zorganizovanie plesu včelárov, tento krát jeho 11. ročník. No opäť zasiahla pandémia, ktorá zabránilo jeho konaniu.

V oblasti čerpania dotačných prostriedkov z fondov EU na podporné roky 2019 – 2020 sme si za našu organizáciu uplatnili dotáciu na nákup technických pomôcok a zariadení a to 1 krát  medomet, jeden krát voskotopku, ako aj za organizáciu prednášky. Tak isto sme požiadali o preplatenie prostriedkov na prevenciu a liečenie varroázy v sume 2 904 €, na opaľovaciu činnosť za 1850 včelstiev našich členov.

Za podporné roky 2020-2021 sme si podali žiadosť na čerpanie dotácii na organizáciu prednášky vo výške 280 €, nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky sume 700 €, 4 sk medomet, 2 x voskotopku,  2 x odviečkovací stôl,  a nerezové nádoby na med, 1 x úľová váha ,podporu na opatrenie kontroly varoázy v predpokladanej cene 2904 €, na prehliadky včelstiev v predpokladanej výške 1892 ,na sezónny presun včelstiev na kočovné stanovisko, nákup veterinárneho lieku v cene 1892 €.

Tu je dôležité pripomenúť, že problematiku čerpania dotácii upravuje Nariadenie vlády č. 377/2019 z.z., platné od 1.10.2019 ako aj príručka pre žiadateľa od PPA, ako ja Usmernenie SZV č. 1/2020. Včelári, ktorí majú takú možnosť si môžu tieto dokumenty prezrieť na internetovej stránky Slovenského zväzu včelárov .

Tiež sme zriadili internetovú stránku našej organizácie a to na stránke https://partizanske.vcelari.sk/, kde uverejňujme príspevky dôležité pre našich členov a pri tejto príležitosti by som Vás chcel poprosiť a informovanie včelárov a existencii tejto stránky.

Počet včelárov v našej ZO je od poslednej výročnej členskej schôdze sa stále mení, je problematická jeho aktualizácia, pretože na jednej strane sú údaje z centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, podľa ktorej k 31.12.2020 bol počet našich členov 160 s počtom včelstiev 1888 a na druhej strane je skutočný počet našich členov ktorý je určite iný.

Za uplynulý rok , ako aj tento zomrelo 7 našich členov a do našej organizácie sme prijali 1 nového člena.

K zdravotnému stavu včelstiev môžeme konštatovať, že asistenti veterinárneho lekára vykonali na jeseň  klinické prehliadky včelstiev, pričom  v viacerých prípadoch bol zistený „ Mor včelieho plodu“ . Na základe zistení boli vykonané príslušné veterinárne opatrenia .

V prípade, že máte priamo k činnosti ZO SZV  otázky, nech sa páči, ostatné otázky poprosím v rámci diskusie.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Správu o činnosti vypracoval a podal JUDr. Michal Spáčil

V Partizánskom ,15.07.2021

 

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2021

 

 • zvolávať zasadnutia výboru ZO a podľa vyskytujúcich sa úloh pozývať na ne OD a AÚVL
 • plniť úlohy prijaté na XII. VZ SZV týkajúce sa ZO SZV
 • zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z obežníkov SZV
 • v spolupráci s RVPS riešiť prevenciu a liečenie včelích chorôb vo všetkých chovoch včiel v regióne ZO SZV Partizánske
 • zabezpečiť hromadný nákup liečiv pre včelárov ZO SZV Partizánske
 • zabezpečiť včelársku sobotu s prednáškou
 • zabezpečiť zájazd zo včelárskou tematikou
 • usporiadať XI reprezentačný ples včelárov
 • naďalej pracovať na zabezpečení presnosti údajov v CRHZ

 

V Partizánskom  dňa 15.7.2021

 

 

Plán činnosti vypracoval a predniesol predseda ZO SZV Partizánske

JUDr. Michal Spáčil

Správa o stave majetku ZO SZV Partizánske

 

 

Základná organizácia SZV Partizánske nevlastní žiadny nehnuteľný majetok . V hnuteľnom  majetku sú 3 ks tlačiarne, 2 ks  notebook a kompresor a VAT .

 

 

 

Topoľčany 15.7.2021

JUDr. Michal Spáčil

Predseda ZO SZV Partizánske

Obežník SZV č. 13/2021 k objednávaniu kalendára, Včelárskeho zápisníka na rok 2022 a zberateľských euromincí

Obežník SZV č. 13/2021 k objednávaniu kalendára, Včelárskeho zápisníka na rok 2022 a zberateľských euromincí

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Slovenský zväz včelárov ponúka:

 • Stolový kalendár a Včelársky zápisník na rok 2022
 • Zberateľskú euromincu v hodnote 5,00€
 • Včelárskych publikácií
 • Objednávky cez https://eshop.vcelari.sk/

ZO SZV/ KČ SZV si môžu hromadne objednávať včelársky kalendár a zápisník na rok 2022 ako aj ostatné knižné publikácie (príloha č. 1).

Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV/ KČ SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 • Na základe inštrukcií k platbe, ktoré dostanete v potvrdzujúcom e-maily je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet:
 • SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273, variabilný symbol: číslo faktúry
 • do poznámky uveďte číslo Vašej ZO
 • individuálny záujemca uvedie do poznámky Meno a Priezvisko

NOVINKA!

 • Zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 5,00€
 • názov: Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
 • materiál: mosadz
 • emisia: júl 2021

Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 13_2021 – k objednávaniu kalendára, Včelárskeho zápisníka na rok 2022, zberateľských zberateľských euromincí

 

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2021

Vážené včelárky, vážení včelári,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu.

Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5. mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59 266 312 alebo 02/59 266 315.

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2021.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na nižšie uvedenú adresu, a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Adresa na zaslanie žiadosti: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Dobrovičova ul. č.12

812 66 Bratislava

Na uvedený účel ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválila limit finančných prostriedkov v sume 120 000,00 Eur.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

 • vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
 • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (Potvrdenie banky o zriadení účtu alebo kópia zmluvy o bankovom účte, v ktorej je uvedené číslo bankového účtu), na ktorý sa má dotácia poukázať (nie je potrebný nový účet za účelom získania dotácie) alebo doklad iného bankového účtu v zmysle Žiadosti o vyplatenie dotácie na uvedený BÚ (príloha č. 3),
 • výpis z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie evidencie, a to Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, v prípade nedoloženia k žiadosti doklad zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete na stránke MPaRV SR: Chovatelia – nepodnikatelia (škody) – straty na zvieratách a zariadeniach 2021

Prílohy:

Vstup do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Vlastníkom včelstva je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vlastní najmenej jedno včelstvo.
Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa.
Registrácia alebo zrušenie chovu včelstva, vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní odo dňa schválenia regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nahlasuje do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na predpísanom tlačive.
Stanovišťom včelstva je miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom zimuje.
Kočovanie je presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov.
Presunom včelstva je premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie včelstva medzi stanovišťami včelstva.

Úhyny včelstiev rastú

Ubúda rôznorodej pastvy pre včely, ale pribúda vírusov, pesticídov a parazitov, ktoré ich napádajú, hovorí Róbert Chlebo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Je opeľujúci hmyz v ohrození?

Áno, môžeme hovoriť o globálnom úbytku opeľovačov. Medzi ohrozené opeľovače nepatrí len včela medonosná, ale aj stovky ďalších druhov „včiel“, ako napríklad samotárske včely či čmele.

Prečo sú opeľovače dôležité?

Opeľovanie zabezpečuje v celosvetovom meradle reprodukciu troch štvrtín kvitnúcich rastlín a v rôznej miere ovplyvňuje úrody troch štvrtín poľnohospodárskych plodín. Výrazné znižovanie populácií voľne žijúcich opeľovačov v kombinácii so zvýšenými úhynmi kultúrne chovaných včelstiev preto vyvolávajú obavy týkajúce sa potravinovej bezpečnosti.

Svet sa v dôsledku globalizácie a postupujúcich technológií rýchlo mení. Čo opeľovače ohrozuje v dnešnom svete najviac?

Predovšetkým zmeny klímy a využívania krajiny, intenzifikácia poľnohospodárstva, nové systémové pesticídy a patogény pôsobiace na včely, vrátane nových invazívnych škodcov a nových RNA vírusov.

Zrejme najvýznamnejším opeľovačom nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle je včela medonosná. Čo ohrozuje najviac ju?

Nekontrolovateľné úhyny. Nezriedka dosiahnu v zime aj 30 percent, pričom akceptovateľná úroveň je desať percent. Rovnako tak sa vyskytuje znižovanie kondície včelstiev a ich úhyny aj počas produkčnej sezóny, teda zvyčajne od marca do augusta.

Čo je najčastejšou príčinou týchto úhynov?

S úhynom včiel sa počas sezóny stretne každý včelár. Stanoviť jednoznačnú príčinu nie je možné. Z dostupných vedeckých údajov možno usúdiť, že najviac k tomu prispieva znížená imunita spôsobená najmä nevyváženou výživou, pesticídmi a parazitáciou klieštikom. Dostatok rôznorodých zdrojov peľu bez záťažových látok kladne ovplyvňuje výskyt prospešných mikroorganizmov v zažívacom trakte včiel.

Prečo je zloženie včelej výživy také dôležité?

Látky obsiahnuté v peli, nektári a propolise vzbudzujú detoxikačné gény včely. Masívne používanie náhradných krmív, ako sú sacharózové alebo fruktózové sirupy či peľové náhradky, ohrozujú schopnosť včiel prirodzene sa vyrovnať s pesticídmi či chorobami. Dočasný nedostatok včelej pastvy obmedzí alebo pozastaví kladenie vajíčok matkou, čo sa následne prejaví v menšom množstve vybehnutých robotníc, nedostatkom peľu, mladušiek na kŕmenie plodu a zníženou letovou aktivitou.

Ako sa včely snažia riešiť nedostatok potravy?

Často reagujú tak, že vylietajú zbierať potravu skôr, ako je to bežné, čím narušia deľbu práce vo včelstve. Ak sa mladé robotnice stanú lietavkami priskoro, je tu vysoké riziko ich uhynutia počas prvých výletov za potravou, čo sa následne môže prejaviť rýchlym zoslabnutím až úplným kolapsom včelstiev.

Včela na kvitnúciom strome. Foto: Henrich Mišovič/ TASR

Môžu včely uhynúť aj preto, že situáciu podcení včelár?

Ak vo včelstve, prípadne v okolí, nájdeme veľké množstvo mŕtvoliek, príčinou bola najčastejšie choroba alebo nekvalitné zimné zásoby. Ak sú mŕtve včely zasunuté v bunkách plástu, zahynuli od hladu. Zásoby pritom môžu byť v inej časti úľa prítomné, len sa za nimi včely nedokázali presunúť.

Prečo to nedokážu?

Najčastejšie je to následok náhleho ochladenia, pričom robotnice zostali ohrievať úvodné porcie plodu. Podpisuje sa na tom mnoho faktorov – od imunity, cez klieštika až po vplyv prostredia.

Prečo sa dostupnosť a kvalita včelej pastvy vytráca? 

Spôsobuje to nástup intenzívneho poľnohospodárstva. Ako príklady zmien v poľnohospodárstve môžeme uviesť nástup umelých hnojív, ktoré vytlačili z osevných postupov strukoviny, masívne používanie herbicídov brániacich rastu kvitnúcich burín na poliach a ich okrajoch, kosba krmovín ešte pred ich rozkvetom za účelom zvýšenia obsahu bielkovín, aplikácia dusíkatých hnojív na pasienkoch podporujúcich rast tráv na úkor kvitnúcich rastlín a podobne. Viac, ako celkové množstvo kvitnúcich rastlín, vplýva na využívanie pastvy včelami ich druhová pestrosť.

Spomenuli ste, že druhým faktorom, ktorý najviac prispieva k úhynu včiel, sú pesticídy. V poľnohospodársky využívanej krajine sa im ale včely nevyhnú. Ktoré pesticídy a ako ohrozujú včely?

Zo širokej škály pesticídov včelárstvo najviac negatívne ovplyvňujú insekticídy [prostriedky proti hmyzu, pozn. red.], ktoré môžu lietavky včelstiev pri priamom zásahu zabiť, fungicídy [prostriedky na ničenie húb a plesní, pozn. red.] zvyšujúce toxicitu iných, súbežne sa vyskytujúcich cudzorodých látok, ďalej herbicídy [chemické prostriedky na ničenie buriny, pozn. red.] ovplyvňujúce rozvoj včelstiev a nepriamo redukujúce rôznorodosť potravinových zdrojov. Otravy môžu spôsobovať nielen pesticídy používané v rastlinnej, ale aj v živočíšnej výrobe, ako sú akaricídy [prostriedky na ničenie roztočov, pozn. red.] vnášané do úľového prostredia samotnými včelármi pri znižovaní početnosti klieštika, či insekticídy používané pri chove dobytka alebo oviec.

Presuňme sa k poslednému faktoru z tých, ktoré najviac ohrozujú včely. Povedzte nám niečo o klieštiku.

Roztoč klieštik včelí Varroa destructor je najbežnejším parazitom prítomným v každom jednom včelstve na Slovensku. Dospelé samičky klieštika prioritne konzumujú tukové teleso včiel, čím spôsobujú priame poškodenie organizmu včely. Tukové teleso včiel je akýmsi ekvivalentom pečene cicavcov a je nevyhnutné pre fungovanie imunity, detoxikáciu pesticídov, úspešné prezimovanie a niekoľko ďalších základných procesov pri zdravých včelách. Klieštik ovplyvňuje aj zloženie prospešnej črevnej mikroflóry včiel a slúži ako hlavný prenášač viacerých vírusov, z ktorých mnohé zotrvávajú v stave bez klinických príznakov až do prekonania kritickej hladiny premnoženia klieštika.

Tá nastáva kedy?

Začiatkom 80-tych rokov nemusela mať ani prítomnosť rádovo tisícov klieštikov v jednom včelstve dramatický priebeh. V súčasnosti sa za prahovú hodnotu prežitia včelstva považuje 10-percentná miera invazívnosti, čiže tisíc klieštikov na 10 000 dospelých včiel.

Ako možno klieštika vo včelstvách eliminovať?

Je to jediná nákaza včiel, na ktorú sú vo včelárstve registrované liečivá. Počas sezóny, keď je vo včelstve prítomný med, je možné používať len prírodné, biologicky odbúrateľné účinné látky. V Európe sa najčastejšie používa kombinácia kyseliny mravčej v lete a kyseliny štaveľovej na jeseň. Tá je niekedy kombinovaná aj s letným liečením rastlinnými silicami.

Na snímke včely napadnuté roztočom klieštikom včelím (Varroa destructor). Foto: Erika Ďurčová/ TASR

Ako často treba včely liečiť?

V súčasnosti si nevystačíme s jedným jesenným preliečením ako v časoch príchodu klieštika na naše územie v druhej polovici 20. storočia. Populácia klieštika v letnom období zvyčajne skráti životnosť liahnucich sa včiel natoľko, že početnosť dlhovekých včiel na jeseň nie je dostatočná na úspešné prezimovanie. Skracovanie dĺžky života včiel urýchľujú ďalšie synergicky pôsobiace faktory, ktoré neboli v posledných desaťročiach až také výrazné, predovšetkým nedostatok peľu a už spomínané nové systémové pesticídy.

Máme na Slovensku vírusové choroby včelieho plodu a dospelých včiel? Ak áno, aké?

Začiatkom roku 2020 ponúkol Slovenský zväz včelárov možnosť detekcie chorôb prítomných v mŕtvolkách včiel z uhynutých včelstiev. Zaujímavé je zistenie, že na rozdiel od väčšiny ostatných štátov na Slovensku nedominuje „letálny“ vírus DWV-A [vírus deformovaných krídel, pozn. red.], ale ABPV. V názve vírusu akútnej paralýzy včiel ABPV je potrebné zdôrazniť práve termín „akútny“.

Čo znamená toto slovo v kontexte vírusu?

Vírus je natoľko infekčný, že nakazené včely hynú zvyčajne ešte skôr, než sa stihne paralýza prejaviť u väčšieho počtu včiel, ktoré by vedel včelár spozorovať. V slovenských vzorkách analyzovaných na jar tohto roku bol prítomný takmer v každej zásielke mŕtvoliek.

Ako teda možno spozorovať, že včelstvo napadol vírus?

Pred úľmi sa na konci sezóny objavujú lezúce a trasúce sa včely, ochrnuté pravdepodobne v dôsledku vírusov paralýzy včiel, a to buď akútnej (ABPV), alebo chronickej (CBPV). Systematika včelích vírusov nie je ustálená, plošná detekcia vírusov sa bežne nevykonáva, nakoľko je drahá a vírusy sa všeobecne nepovažujú za hlavnú, ale až sekundárnu príčinu úhynov včelstiev.

Aj ľudstvo čelí v súčasnosti koronavírusu a vieme, aké ťažké je nájsť liek. Existujú spôsoby, ako liečiť vírusy včiel?

Antivirotiká majú veľa nežiaducich účinkov a aj u ľudí sa aplikujú len, ak zlyhajú iné spôsoby liečby. Preto sa nedá očakávať, že by sa v dohľadnej dobe nejaké antivirotikum začalo používať práve u včiel. Navyše opakujem, že vírusy trvalo prítomné vo väčšine našich včelstiev zvyčajne len dokončia dielo skazy spôsobené premnoženou populáciou klieštika alebo prítomnosťou nozémy.

Vyskytujú sa na Slovensku aj iné extrémne infekčné choroby, ktorým sa nedá zabrániť inak než utratením napadnutých včelstiev?

Áno. Ide o bakteriálne choroby mor a hniloba včelieho plodu, pričom druhá menovaná nákaza sa vyskytla na Slovensku opätovne v roku 2020 po dlhých rokoch absencie na našom území.

Monitorujú sa úhyny včelstiev na Slovensku?

Počas sezóny sa čiastočné výpadky včelstiev bežne nahradzujú vytváraním nových včelstiev. Sledovanie sezónnych strát je preto problematické. Štandardne sa teda sledujú najmä mimosezónne výpadky včelstiev, ku ktorým dochádza v období od ich poslednej kontroly pred zazimovaním, teda od septembra až októbra, až do obdobia prvých preletov včelstiev vo februári či marci. Tieto straty včelstiev sa monitorujú prostredníctvom jednotných štandardizovaných dotazníkov vo viacerých krajinách sveta, v súčasnosti je zúčastnených krajín 35 a patrí k nim aj Slovensko. Link na vstup do dotazníka sa zverejňuje cez Obežník Slovenského zväzu včelárov, preposiela sa aj ostatným včelárskym združeniam. Býva tiež zverejnený na hlavných včelárskych fórach a na sociálnych sieťach.

Čo vyplýva z týchto dotazníkov?

Až do sezóny 2017/2018 úhyny nepresiahli všeobecne akceptovateľnú úroveň zimnej mortality včelstiev do 10 percent. Počas týchto rokov sme patrili medzi krajiny s podpriemernými výpadkami, keďže v mnohých regiónoch Európy boli referované nezriedka až 30-percentné úhyny včelstiev. Situácia sa však začína meniť aj u nás, od sezóny 2018/2019 prekračujú priemerné úrovne zimných úhynov 15-percentnú hranicu.

Spomenuli sme už nedostatok potravy, klieštika či vírusy. Nejde však o problémy, ktorým by sa skúsený včelár vedel vyhnúť?

K výpadkom dochádza aj u skúsených včelárov, kde sa nepredpokladá zanedbanie základných zásad správneho vedenia včelstiev. Až na pár výnimiek však priamu príčinu úhynu včelstiev nie je možné stanoviť. Podieľa sa na tom mnoho faktorov, pričom ani jeden z nich nie je zodpovedný za všetky úhyny v určitom časovom úseku a v určitom regióne. Ak by bola príčina jednotná, výskyt uhynutých včelstiev by vykazoval jasnú spätosť s konkrétnym regiónom, krajinným typom či spôsobmi liečenia klieštikovitosti. Zvyčajne sa na stratách včelstiev podieľa viacero faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

Aké ďalšie ohrozenia číhajú na naše včelstvá?

Otázny zostáva vplyv elektromagnetického znečistenia životného prostredia.

Ako môžu včelári predchádzať úhynom včiel?

Zrejme nebudeme nikdy schopní odhaliť viacnásobné vzájomné interakcie rôznych záťažových látok a chorôb včelstiev. Zaužívaná včelárska prax bráni prirodzenému výberu preferujúcemu odolnosť voči chorobám, pričom do praxe prichádzajú neustále aj nové patogény, ktoré sa môžu objaviť aj úplne nečakane.

Do dnešných dní neexistuje žiadny konsenzus v otázke, čo je možné považovať za zdravé včelstvo. Aj napriek niekoľkoročnému monitoringu u nás, ale aj v iných krajinách, nie sú odborníci stále schopní presne zodpovedať všetky otázky, ktoré zo strát včelstiev vyplývajú. Presné príčiny mortality je možné stanoviť len v prípade, že sa z určitej časti populácie včelstiev pravidelne odoberajú a analyzujú vzorky počas dlhšieho časového obdobia, a zároveň je pravidelne monitorovaný ich zdravotný a kondičný stav. Z viacerých monitorovacích projektov vyplýva, že jedinou, takpovediac smrteľnou, kombináciou pre včely je spomínaná kombinácia klieštika a ním prenášaných verzií niektorých vírusov. Zo strany včelárov je hlavná úloha jasná – prispôsobiť zásahy proti klieštikovosti a ostatným chorobám neustále sa meniacim podmienkam životného prostredia.

Môžu opeľujúcemu hmyzu pomôcť aj nevčelári?

Áno. Každý človek na Slovensku vie pomôcť včelám a ostatným druhom opeľovačov – stačí, ak prispeje k vysádzaniu kvitnúcich bylín či drevín. To by vyriešilo otázku prevencie nutričného stresu a znižovania imunity včelstiev.

Nepriamo vie podporiť včely a včelárov aj kúpou lokálne vyprodukovaných medov, keďže bežný slovenský ani európsky včelár nedokáže konkurovať cenám dovozových medov a náhradám medu pochádzajúcim z mimoeurópskeho prostredia. Potešilo by nás tiež, keby nová pripravovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) brala ohľad na ochranu opeľujúceho hmyzu. SZV a organizácia BeeLife pripravila dokument „SPP pre opeľovače – Príležitosti pre opeľujúci hmyz v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike“, ktorý si môžu záujemci nájsť na stránkach vcelari.sk.

Pripomenutie termínu! Predkladanie žiadosti o preplatenie do 20.4.2021 (za obdobie od 1.1.2021 – 31.3.2021)

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2021 do 31.3.2021, ktoré musia byť odovzdané do 20.4.2021 v zmysle Obežníka SZV č. 21/2020 Usmernenie k podpornému roku 2020/2021.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Upozorňujeme Vás, že od 1.8.2020 sú vydané nové tlačivá PPA, ktoré nájdete na stránke https://vcelari.sk/2020/08/nova-prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2020-2021/

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 1. a)používali iba aktuálne prílohy platné od 1.8.2020!!!
 2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. d) priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2020/2021)
 5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete vpríručke pre žiadateľapod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-schop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám s tým ochotne pomôže.

Upozornenie:

Včelárske podopatrenia realizované od 1.8.2020 do 31.12.2020, už nie je možné dať preplatiť!