Obežník SZV č.28/2020 Usmernenie k povereniam a školeniu AÚVL v súvislosti s COVID 19

Štátna veterinárna správa SR z dôvodu opatrení hlavného hygienika SR vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 a z dôvodu nesúhlasu ŠVPS SR s konaním školení dištančnou formou prostredníctvom internetu sa ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára dočasne pozastavuje.

AÚVL, ktorým skončila platnosť poverenia po 3 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

AÚVL, ktorým skončila aj predĺžená platnosť poverenia po 4 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

Do doby stabilizácie situácie vo výskyte ochorenia COVID 19 a zrušenia vydaných opatrení a následnej možnosti opätovne vykonávať’ školenia sa ruší požiadavka, aby AÚVL, ktorí už boli resp. budú poverení, absolvovali školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôr v tom roku, kedy končí trojročná doba od predchádzajúceho školenia.

Slovenský zväz včelár bude informovať svojich členov o opätovnom spustení kurzov pre AÚVL začiatočník a AÚVL preškolenie.

Celé znenie usmernenia vydaného ŠVPS je súčasťou prílohy č. 1.

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Príloha:

1. ŠVPS – Vydávanie poverenia a ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s nariadenými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky v kontexte súčasnej situácie pokiaľ ide o ochorenie COVID 19 – doplnok č.1