Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2021

Vážené včelárky, vážení včelári,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu.

Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5. mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59 266 312 alebo 02/59 266 315.

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2021.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na nižšie uvedenú adresu, a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Adresa na zaslanie žiadosti: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Dobrovičova ul. č.12

812 66 Bratislava

Na uvedený účel ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválila limit finančných prostriedkov v sume 120 000,00 Eur.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

 • vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
 • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (Potvrdenie banky o zriadení účtu alebo kópia zmluvy o bankovom účte, v ktorej je uvedené číslo bankového účtu), na ktorý sa má dotácia poukázať (nie je potrebný nový účet za účelom získania dotácie) alebo doklad iného bankového účtu v zmysle Žiadosti o vyplatenie dotácie na uvedený BÚ (príloha č. 3),
 • výpis z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie evidencie, a to Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, v prípade nedoloženia k žiadosti doklad zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete na stránke MPaRV SR: Chovatelia – nepodnikatelia (škody) – straty na zvieratách a zariadeniach 2021

Prílohy:

Vstup do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Vlastníkom včelstva je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vlastní najmenej jedno včelstvo.
Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa.
Registrácia alebo zrušenie chovu včelstva, vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní odo dňa schválenia regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nahlasuje do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na predpísanom tlačive.
Stanovišťom včelstva je miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom zimuje.
Kočovanie je presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov.
Presunom včelstva je premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie včelstva medzi stanovišťami včelstva.

Úhyny včelstiev rastú

Ubúda rôznorodej pastvy pre včely, ale pribúda vírusov, pesticídov a parazitov, ktoré ich napádajú, hovorí Róbert Chlebo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Je opeľujúci hmyz v ohrození?

Áno, môžeme hovoriť o globálnom úbytku opeľovačov. Medzi ohrozené opeľovače nepatrí len včela medonosná, ale aj stovky ďalších druhov „včiel“, ako napríklad samotárske včely či čmele.

Prečo sú opeľovače dôležité?

Opeľovanie zabezpečuje v celosvetovom meradle reprodukciu troch štvrtín kvitnúcich rastlín a v rôznej miere ovplyvňuje úrody troch štvrtín poľnohospodárskych plodín. Výrazné znižovanie populácií voľne žijúcich opeľovačov v kombinácii so zvýšenými úhynmi kultúrne chovaných včelstiev preto vyvolávajú obavy týkajúce sa potravinovej bezpečnosti.

Svet sa v dôsledku globalizácie a postupujúcich technológií rýchlo mení. Čo opeľovače ohrozuje v dnešnom svete najviac?

Predovšetkým zmeny klímy a využívania krajiny, intenzifikácia poľnohospodárstva, nové systémové pesticídy a patogény pôsobiace na včely, vrátane nových invazívnych škodcov a nových RNA vírusov.

Zrejme najvýznamnejším opeľovačom nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle je včela medonosná. Čo ohrozuje najviac ju?

Nekontrolovateľné úhyny. Nezriedka dosiahnu v zime aj 30 percent, pričom akceptovateľná úroveň je desať percent. Rovnako tak sa vyskytuje znižovanie kondície včelstiev a ich úhyny aj počas produkčnej sezóny, teda zvyčajne od marca do augusta.

Čo je najčastejšou príčinou týchto úhynov?

S úhynom včiel sa počas sezóny stretne každý včelár. Stanoviť jednoznačnú príčinu nie je možné. Z dostupných vedeckých údajov možno usúdiť, že najviac k tomu prispieva znížená imunita spôsobená najmä nevyváženou výživou, pesticídmi a parazitáciou klieštikom. Dostatok rôznorodých zdrojov peľu bez záťažových látok kladne ovplyvňuje výskyt prospešných mikroorganizmov v zažívacom trakte včiel.

Prečo je zloženie včelej výživy také dôležité?

Látky obsiahnuté v peli, nektári a propolise vzbudzujú detoxikačné gény včely. Masívne používanie náhradných krmív, ako sú sacharózové alebo fruktózové sirupy či peľové náhradky, ohrozujú schopnosť včiel prirodzene sa vyrovnať s pesticídmi či chorobami. Dočasný nedostatok včelej pastvy obmedzí alebo pozastaví kladenie vajíčok matkou, čo sa následne prejaví v menšom množstve vybehnutých robotníc, nedostatkom peľu, mladušiek na kŕmenie plodu a zníženou letovou aktivitou.

Ako sa včely snažia riešiť nedostatok potravy?

Často reagujú tak, že vylietajú zbierať potravu skôr, ako je to bežné, čím narušia deľbu práce vo včelstve. Ak sa mladé robotnice stanú lietavkami priskoro, je tu vysoké riziko ich uhynutia počas prvých výletov za potravou, čo sa následne môže prejaviť rýchlym zoslabnutím až úplným kolapsom včelstiev.

Včela na kvitnúciom strome. Foto: Henrich Mišovič/ TASR

Môžu včely uhynúť aj preto, že situáciu podcení včelár?

Ak vo včelstve, prípadne v okolí, nájdeme veľké množstvo mŕtvoliek, príčinou bola najčastejšie choroba alebo nekvalitné zimné zásoby. Ak sú mŕtve včely zasunuté v bunkách plástu, zahynuli od hladu. Zásoby pritom môžu byť v inej časti úľa prítomné, len sa za nimi včely nedokázali presunúť.

Prečo to nedokážu?

Najčastejšie je to následok náhleho ochladenia, pričom robotnice zostali ohrievať úvodné porcie plodu. Podpisuje sa na tom mnoho faktorov – od imunity, cez klieštika až po vplyv prostredia.

Prečo sa dostupnosť a kvalita včelej pastvy vytráca? 

Spôsobuje to nástup intenzívneho poľnohospodárstva. Ako príklady zmien v poľnohospodárstve môžeme uviesť nástup umelých hnojív, ktoré vytlačili z osevných postupov strukoviny, masívne používanie herbicídov brániacich rastu kvitnúcich burín na poliach a ich okrajoch, kosba krmovín ešte pred ich rozkvetom za účelom zvýšenia obsahu bielkovín, aplikácia dusíkatých hnojív na pasienkoch podporujúcich rast tráv na úkor kvitnúcich rastlín a podobne. Viac, ako celkové množstvo kvitnúcich rastlín, vplýva na využívanie pastvy včelami ich druhová pestrosť.

Spomenuli ste, že druhým faktorom, ktorý najviac prispieva k úhynu včiel, sú pesticídy. V poľnohospodársky využívanej krajine sa im ale včely nevyhnú. Ktoré pesticídy a ako ohrozujú včely?

Zo širokej škály pesticídov včelárstvo najviac negatívne ovplyvňujú insekticídy [prostriedky proti hmyzu, pozn. red.], ktoré môžu lietavky včelstiev pri priamom zásahu zabiť, fungicídy [prostriedky na ničenie húb a plesní, pozn. red.] zvyšujúce toxicitu iných, súbežne sa vyskytujúcich cudzorodých látok, ďalej herbicídy [chemické prostriedky na ničenie buriny, pozn. red.] ovplyvňujúce rozvoj včelstiev a nepriamo redukujúce rôznorodosť potravinových zdrojov. Otravy môžu spôsobovať nielen pesticídy používané v rastlinnej, ale aj v živočíšnej výrobe, ako sú akaricídy [prostriedky na ničenie roztočov, pozn. red.] vnášané do úľového prostredia samotnými včelármi pri znižovaní početnosti klieštika, či insekticídy používané pri chove dobytka alebo oviec.

Presuňme sa k poslednému faktoru z tých, ktoré najviac ohrozujú včely. Povedzte nám niečo o klieštiku.

Roztoč klieštik včelí Varroa destructor je najbežnejším parazitom prítomným v každom jednom včelstve na Slovensku. Dospelé samičky klieštika prioritne konzumujú tukové teleso včiel, čím spôsobujú priame poškodenie organizmu včely. Tukové teleso včiel je akýmsi ekvivalentom pečene cicavcov a je nevyhnutné pre fungovanie imunity, detoxikáciu pesticídov, úspešné prezimovanie a niekoľko ďalších základných procesov pri zdravých včelách. Klieštik ovplyvňuje aj zloženie prospešnej črevnej mikroflóry včiel a slúži ako hlavný prenášač viacerých vírusov, z ktorých mnohé zotrvávajú v stave bez klinických príznakov až do prekonania kritickej hladiny premnoženia klieštika.

Tá nastáva kedy?

Začiatkom 80-tych rokov nemusela mať ani prítomnosť rádovo tisícov klieštikov v jednom včelstve dramatický priebeh. V súčasnosti sa za prahovú hodnotu prežitia včelstva považuje 10-percentná miera invazívnosti, čiže tisíc klieštikov na 10 000 dospelých včiel.

Ako možno klieštika vo včelstvách eliminovať?

Je to jediná nákaza včiel, na ktorú sú vo včelárstve registrované liečivá. Počas sezóny, keď je vo včelstve prítomný med, je možné používať len prírodné, biologicky odbúrateľné účinné látky. V Európe sa najčastejšie používa kombinácia kyseliny mravčej v lete a kyseliny štaveľovej na jeseň. Tá je niekedy kombinovaná aj s letným liečením rastlinnými silicami.

Na snímke včely napadnuté roztočom klieštikom včelím (Varroa destructor). Foto: Erika Ďurčová/ TASR

Ako často treba včely liečiť?

V súčasnosti si nevystačíme s jedným jesenným preliečením ako v časoch príchodu klieštika na naše územie v druhej polovici 20. storočia. Populácia klieštika v letnom období zvyčajne skráti životnosť liahnucich sa včiel natoľko, že početnosť dlhovekých včiel na jeseň nie je dostatočná na úspešné prezimovanie. Skracovanie dĺžky života včiel urýchľujú ďalšie synergicky pôsobiace faktory, ktoré neboli v posledných desaťročiach až také výrazné, predovšetkým nedostatok peľu a už spomínané nové systémové pesticídy.

Máme na Slovensku vírusové choroby včelieho plodu a dospelých včiel? Ak áno, aké?

Začiatkom roku 2020 ponúkol Slovenský zväz včelárov možnosť detekcie chorôb prítomných v mŕtvolkách včiel z uhynutých včelstiev. Zaujímavé je zistenie, že na rozdiel od väčšiny ostatných štátov na Slovensku nedominuje „letálny“ vírus DWV-A [vírus deformovaných krídel, pozn. red.], ale ABPV. V názve vírusu akútnej paralýzy včiel ABPV je potrebné zdôrazniť práve termín „akútny“.

Čo znamená toto slovo v kontexte vírusu?

Vírus je natoľko infekčný, že nakazené včely hynú zvyčajne ešte skôr, než sa stihne paralýza prejaviť u väčšieho počtu včiel, ktoré by vedel včelár spozorovať. V slovenských vzorkách analyzovaných na jar tohto roku bol prítomný takmer v každej zásielke mŕtvoliek.

Ako teda možno spozorovať, že včelstvo napadol vírus?

Pred úľmi sa na konci sezóny objavujú lezúce a trasúce sa včely, ochrnuté pravdepodobne v dôsledku vírusov paralýzy včiel, a to buď akútnej (ABPV), alebo chronickej (CBPV). Systematika včelích vírusov nie je ustálená, plošná detekcia vírusov sa bežne nevykonáva, nakoľko je drahá a vírusy sa všeobecne nepovažujú za hlavnú, ale až sekundárnu príčinu úhynov včelstiev.

Aj ľudstvo čelí v súčasnosti koronavírusu a vieme, aké ťažké je nájsť liek. Existujú spôsoby, ako liečiť vírusy včiel?

Antivirotiká majú veľa nežiaducich účinkov a aj u ľudí sa aplikujú len, ak zlyhajú iné spôsoby liečby. Preto sa nedá očakávať, že by sa v dohľadnej dobe nejaké antivirotikum začalo používať práve u včiel. Navyše opakujem, že vírusy trvalo prítomné vo väčšine našich včelstiev zvyčajne len dokončia dielo skazy spôsobené premnoženou populáciou klieštika alebo prítomnosťou nozémy.

Vyskytujú sa na Slovensku aj iné extrémne infekčné choroby, ktorým sa nedá zabrániť inak než utratením napadnutých včelstiev?

Áno. Ide o bakteriálne choroby mor a hniloba včelieho plodu, pričom druhá menovaná nákaza sa vyskytla na Slovensku opätovne v roku 2020 po dlhých rokoch absencie na našom území.

Monitorujú sa úhyny včelstiev na Slovensku?

Počas sezóny sa čiastočné výpadky včelstiev bežne nahradzujú vytváraním nových včelstiev. Sledovanie sezónnych strát je preto problematické. Štandardne sa teda sledujú najmä mimosezónne výpadky včelstiev, ku ktorým dochádza v období od ich poslednej kontroly pred zazimovaním, teda od septembra až októbra, až do obdobia prvých preletov včelstiev vo februári či marci. Tieto straty včelstiev sa monitorujú prostredníctvom jednotných štandardizovaných dotazníkov vo viacerých krajinách sveta, v súčasnosti je zúčastnených krajín 35 a patrí k nim aj Slovensko. Link na vstup do dotazníka sa zverejňuje cez Obežník Slovenského zväzu včelárov, preposiela sa aj ostatným včelárskym združeniam. Býva tiež zverejnený na hlavných včelárskych fórach a na sociálnych sieťach.

Čo vyplýva z týchto dotazníkov?

Až do sezóny 2017/2018 úhyny nepresiahli všeobecne akceptovateľnú úroveň zimnej mortality včelstiev do 10 percent. Počas týchto rokov sme patrili medzi krajiny s podpriemernými výpadkami, keďže v mnohých regiónoch Európy boli referované nezriedka až 30-percentné úhyny včelstiev. Situácia sa však začína meniť aj u nás, od sezóny 2018/2019 prekračujú priemerné úrovne zimných úhynov 15-percentnú hranicu.

Spomenuli sme už nedostatok potravy, klieštika či vírusy. Nejde však o problémy, ktorým by sa skúsený včelár vedel vyhnúť?

K výpadkom dochádza aj u skúsených včelárov, kde sa nepredpokladá zanedbanie základných zásad správneho vedenia včelstiev. Až na pár výnimiek však priamu príčinu úhynu včelstiev nie je možné stanoviť. Podieľa sa na tom mnoho faktorov, pričom ani jeden z nich nie je zodpovedný za všetky úhyny v určitom časovom úseku a v určitom regióne. Ak by bola príčina jednotná, výskyt uhynutých včelstiev by vykazoval jasnú spätosť s konkrétnym regiónom, krajinným typom či spôsobmi liečenia klieštikovitosti. Zvyčajne sa na stratách včelstiev podieľa viacero faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

Aké ďalšie ohrozenia číhajú na naše včelstvá?

Otázny zostáva vplyv elektromagnetického znečistenia životného prostredia.

Ako môžu včelári predchádzať úhynom včiel?

Zrejme nebudeme nikdy schopní odhaliť viacnásobné vzájomné interakcie rôznych záťažových látok a chorôb včelstiev. Zaužívaná včelárska prax bráni prirodzenému výberu preferujúcemu odolnosť voči chorobám, pričom do praxe prichádzajú neustále aj nové patogény, ktoré sa môžu objaviť aj úplne nečakane.

Do dnešných dní neexistuje žiadny konsenzus v otázke, čo je možné považovať za zdravé včelstvo. Aj napriek niekoľkoročnému monitoringu u nás, ale aj v iných krajinách, nie sú odborníci stále schopní presne zodpovedať všetky otázky, ktoré zo strát včelstiev vyplývajú. Presné príčiny mortality je možné stanoviť len v prípade, že sa z určitej časti populácie včelstiev pravidelne odoberajú a analyzujú vzorky počas dlhšieho časového obdobia, a zároveň je pravidelne monitorovaný ich zdravotný a kondičný stav. Z viacerých monitorovacích projektov vyplýva, že jedinou, takpovediac smrteľnou, kombináciou pre včely je spomínaná kombinácia klieštika a ním prenášaných verzií niektorých vírusov. Zo strany včelárov je hlavná úloha jasná – prispôsobiť zásahy proti klieštikovosti a ostatným chorobám neustále sa meniacim podmienkam životného prostredia.

Môžu opeľujúcemu hmyzu pomôcť aj nevčelári?

Áno. Každý človek na Slovensku vie pomôcť včelám a ostatným druhom opeľovačov – stačí, ak prispeje k vysádzaniu kvitnúcich bylín či drevín. To by vyriešilo otázku prevencie nutričného stresu a znižovania imunity včelstiev.

Nepriamo vie podporiť včely a včelárov aj kúpou lokálne vyprodukovaných medov, keďže bežný slovenský ani európsky včelár nedokáže konkurovať cenám dovozových medov a náhradám medu pochádzajúcim z mimoeurópskeho prostredia. Potešilo by nás tiež, keby nová pripravovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) brala ohľad na ochranu opeľujúceho hmyzu. SZV a organizácia BeeLife pripravila dokument „SPP pre opeľovače – Príležitosti pre opeľujúci hmyz v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike“, ktorý si môžu záujemci nájsť na stránkach vcelari.sk.

Pripomenutie termínu! Predkladanie žiadosti o preplatenie do 20.4.2021 (za obdobie od 1.1.2021 – 31.3.2021)

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2021 do 31.3.2021, ktoré musia byť odovzdané do 20.4.2021 v zmysle Obežníka SZV č. 21/2020 Usmernenie k podpornému roku 2020/2021.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Upozorňujeme Vás, že od 1.8.2020 sú vydané nové tlačivá PPA, ktoré nájdete na stránke https://vcelari.sk/2020/08/nova-prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2020-2021/

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 1. a)používali iba aktuálne prílohy platné od 1.8.2020!!!
 2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. d) priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2020/2021)
 5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete vpríručke pre žiadateľapod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-schop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám s tým ochotne pomôže.

Upozornenie:

Včelárske podopatrenia realizované od 1.8.2020 do 31.12.2020, už nie je možné dať preplatiť!

Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Od stredy 3. marca do piatku 19.marca 20201 platí na celom Slovensku zákaz vychádzania.

https://www.aktuality.sk/clanok/869664/koronavirus-od-3-marca-sa-sprisnuje-zakaz-vychadzania-obmedzia-sa-aj-vynimky/

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Vyplňte Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mať výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Termíny zaslanie žiadosti na vyplatenie za podporný rok 2020-2021

Vážení včelári .
Nezabudnite na dodržanie termínov zaslania žiadostí o vyplatenie na podporný rok 2020-2021

Dole uvedené termíny sú určené pre koncové odovzdanie na ZO SZV Bratislava !!!
Doklady s prílohami treba odovzdať svojmu dôverníkovi s predstihom !!!

Dátumy uzávierok prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021:

Doklady realizované od 1.08.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
Doklady realizované od 1.01.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
Doklady realizované od 1.04.2021 do 31.06.2021 musia byť odovzdané do 03.07.2021

Ako začať včeláriť

„Chcem začať včeláriť. Ako na to?“

 • Prvé kroky bývajú ťažké, preto je potrebné získať o včelárení tie najzákladnejšie poznatky. Možno ich načerpať z literatúry, článkov, videí o včelárení, účasťou na včelárskych výstavách, konferenciách, včelárskych stránkach (web, Facebook, iné), a možno najjednoduchším spôsobom je získanie informácii od včelára na miestnom trhovisku či jarmoku. Súčasný spôsob chovu včiel a včelárenia je rôzny, preto presný návod nenájdete, preto je dôležité získať čo najviac informácií. Slovenský zväz včelárov ponúka svojim členom odborne sa vzdelávať prostredníctvom časopisu VčelárVčelařství, Odborné včelárske preklady,  organizovaním výstav, ochutnávok medu a výrobkov, prednášok, seminárov a vzdelávacích kurzov. Každé stretnutie včelárov prináša nové príležitosti nadviazať nové známosti, priateľstvá, pri ktorých získavate teoretické vedomosti o živote a chove včiel.

  Dostupnú literatúru so včelárskou tematikou nájdete na:https://eshop.vcelari.sk

„Prvý kontakt.“

 • Ako začínajúci včelár je dobré nadviazať kontakty so skúsenými včelármi vo svojom okolí. Slovenský zväz včelárov (SZV) má 143 základných organizácií (ZO). V jednej z nich sa môžete zaregistrovať a stať sa členom Slovenského zväzu včelárov. Predseda alebo tajomník Vám ochotne poradia a prevedú Vás celým postupom. Informujú Vás aké kroky je treba podniknúť kým začnete včeláriť, aké sú možnosti podpory pre začínajúcich včelárov, kde sa môžete zapojiť do krúžkov alebo kurzov, prípadne kde sa nachádza najbližší včelár, ktorý Vám pomôže začať. Prostredníctvom ZO SZV budete neustále informovaný o novinkách v legislatíve, vzdelávaní, chove včiel, čerpania pomoci, pripravovaných výstav, konferencií, súťaží a pod.

  Kontakty na funkcionárov ZO SZV nájdete na: https://vcelari.sk/2018/07/kontakty-na-zo-szv/

„Prvý kontakt so včelami.“

 • Veľmi dôležitý je prvý kontakt so včelami. Ak už máte nejaké informácie z literatúry alebo iného zdroja a máte ochotného včelára, ktorý Vás zoberie ku včelám, je čas začať zbierať prvé skúsenosti so včelami. Tieto skúsenosti sú dôležitým faktorom predtým, ako sa rozhodnete začať včeláriť, pretože “byť dnes včelárom, to nie je med lízať”. Ak Vás zážitok pri včelách nadchol a máte záujem čo najviac vedieť, ste na dobrej ceste stať sa včelárom.
 • Ak ste si po tejto skúsenosti položili otázky “Kde môžem kúpiť úle?”, “Kde môžem kúpiť včely?”, “Kde sa môžem vzdelávať?”,  ste na dobrej ceste stať sa včelárom.
 • Ak ste si položili otázky “Koľko medu vytočím z jedného včelstva?”, “Za akú cenu predám med?”, “Koľko na tom zarobím?”, žiaľ včelár z Vás nebude.

„Zručnosti a odborné vedomosti v oblasti včelárenia si môžete doplniť nasledovne:“

  1. Krúžky

Slovenský zväz včelárov okrem organizácie a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie niekoľko stoviek detí a dospelých vo včelárskych krúžkoch po celom Slovensku. Vedúci včelárskych krúžkov majú odborné vzdelanie a poradia Vám kde nakúpiť včely, kde a ako ich registrovať a pod. Počas absolvovania krúžku nadobudnete teoretické vedomosti o včelárení, ale zároveň aj praktické. Krúžok je vynikajúca príležitosť na stretávanie sa s ostatnými začínajúcimi včelármi, s ktorými si vymieňate svoje skúsenosti a poznatky. Po ukončení krúžku môžete absolvovať záverečnú skúšku, pomocou ktorej môžete čerpať dotáciu pre začínajúcich včelárov v zmysle aktuálneho Nariadenia vlády 337/2019.

Informácie o včelárskych krúžkoch a zoznamy vedúcich krúžkov nájdete tu: https://vcelari.sk/category/vcelarske-kruzky

  1. Kurzy a školenia

Kurzy pre včelárov sú jednodňové alebo viacdňové. Počas kurzov si budete môcť osvojiť zručnosti v rozširovaní včelstva, vytváraní nových včelstiev, odchove matiek, zbere a spracovaní medu a včelích produktov, zazimovaní včelstiev a liečení včelstiev. Svoje teoretické skúsenosti skonfrontujete s reálnou včelárskou praxou.

Aktuálne informácie o kurzoch, prednáškach a seminároch nájdete tu: https://vcelari.sk/category/kurzy-a-skolenia/

  1. Akreditovaný kurz pre začínajúceho včelára

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici organizuje školenie pre začínajúcich včelárov, ktorí neboli zaregistrovaní v CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat)  posledných päť rokov. Celková dĺžka školenia je 56 hodín a je organizované cez víkendy tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (je to 8 stretnutí počas roka). Školenie končí záverečnými skúškami (na prelome júla a augusta). Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní školenia. Školenie je bezplatné.

Všetky informácie o kurze nájdete tu: https://vcelari.sosbanbb.sk/index.php?site=kurz5/kurz

  1. Štúdium

Na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici je možné štúdium včelárstva dennou (jednoročné štúdium) alebo externou formou (dvojročné štúdium). Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí majú ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ISCED 3C. Jedná sa o dvojročné štúdium odborných predmetov s pomerom praktického vyučovania 50 %. Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do práce v chove včiel alebo pracovať samostatne ako živnostník (súkromne hospodáriaci roľník).

Informácie o štúdiu nájdete tu: https://vcelari.sosbanbb.sk/index.php?site=kurz4/kurz

„Registrácia chovateľa včiel.“

Predtým ako si zakúpite svoje prvé včelstvá (alebo sa vám uchytí roj včiel na strome a chcete si ho nechať) a priveziete si ich na svoje stanovište, je dôležité si hneď na začiatku včelárenia preštudovať základné veterinárne predpisy o chove včiel, aby ste ako začínajúci včelár z neznalosti veterinárnych predpisov nekúpili včelstvá v ohniskách nákazy alebo v ochranných pásmach, prípadne choré, a tým nezamorili územie, v ktorom plánujete mať stanovište včiel.

 1. Prvým krokom pred začatím chovu hospodárskych zvierat v našom prípade včiel, je potrebné vypísať žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov aj tlačivo registráciu chovu, ktoré odovzdáte na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).
 2. RVPS po overení skutočností uvedených v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat, potvrdí tlačivo na registráciu chovu tj. schváli Vám miesto, na ktorom budete mať umiestnené včely. Následne si môžete zakúpiť včelstvá a do 7 dní oznámiť začatie chovu vyplnením tlačiva oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ktoré odovzdáte na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).
 3. Následne zašlete obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS (registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – CEHZ  (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).
 4. Všetky chovy včiel sú pod kontrolu RVPS a musia byť zapísané v centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Chov včiel bez registrácie je protizákonný!

Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v najbližšej ZO SZV. Zoznam ZO SZV nájdete tu: ZO SZV

Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)
Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)-vzor

Postup pri registrácii nových chovov včelstiev nájdete tu: https://vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel/

Legislatíva:

§ 40a Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti § 40a

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev

„Nákup úľových zostáv a včelárskych pomôcok.“

Najpoužívanejším typom úľa na svete je úľ Langstroth, v rámci kontinentov a často aj krajín však existujú regionálne rozdiely. Na Slovensku je naviac rozšírené včelárenie na tzv. “B10” úľoch. Okrem toho môžu byť úľové zostavy uteplené alebo neuteplené. Predtým ako začnete chovať včely, musíte sa rozhodnúť v akých typoch úľových zostáv chcete včeláriť. Najlepšie je včeláriť v tých istých úľoch ako Váš “učiteľ”.

Vybrať si môžete z najviac používaných úľových zostáv, ktoré sa následne ešte môžu deliť podľa rozmeru rámika napr. B10, Čechoslovák, Optimal, Langstroth, Dadant a iné.

Pri výbere včelárskych pomôcok hlavne medometu, odviečkovacieho stolu, tavičky vosku, pastovacích zariadení, ometačov včiel a iných, je dobré sa poradiť so skúseným včelárom (predajcom), pretože tieto pomôcky budete používať dlhodobo (často sa napr. medomet kupuje raz za život).

Pre ľahšiu orientáciu uvádzame niektorých výrobcov a predajcov úľových zostáv, ktorí okrem úľov ponúkajú aj včelárske pomôcky:

Karol Mészáros – MEDE   www.mede.sk

Apiprodukt    www.apiprodukt.eu

Včeláreň   www.vcelaren.sk

Marek Števko – Medovo    www.medovo.sk

Včelársky obchod – Ladislav Šoka    www.vcelarsky-obchod.sk

Marián Ruman  vcelarskeule

Včelárstvo Jozef Ľupták     www.vcelieule.sk

Bee shop – Včelí obchod   www.bee-shop.sk

Svet-včiel   www.svet-vciel.sk

ivcelarskepotreby    www.ivcelarskepotreby.sk

Jaroslav Stano    www.vcely-eshop.sk

HDV Engineering Consulting    www.hdv.sk/vcelie-ule

„Nákup včelstiev.“

Včelstvá odporúčame zakúpiť si od registrovaných chovateľov včiel, ktorí spĺňajú požiadavky v zmysle Národný program eradikácie moru včelieho plodu.  Medzi takýchto chovateľov patria aj chovatelia matiek združených v Združení chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely: http://www.sca-queen-bees.sk/zoznam%20chovov%202020.htm

Včelstvá je možné si zakúpiť aj od iných včelárov, avšak musia byť splnené podmienky zmysle Národný program eradikácie moru včelieho plodu. Dôležité pri kúpe včelstiev je aby predávané včelstvá mali vyšetrené melivo na mor včelieho plodu a boli prehliadnuté veterinárnym lekárom na mor včelieho plodu. Presun včelstiev potvrdzuje RVPS, bez tohto potvrdenia nie je možné včelstvá presúvať medzi katastrami. Nákup včelstiev resp. začatie chovu je potrebné nahlásiť do 7 dní na RVPS ako sme písali v časti registrácia chovu včiel.

„Čo budete potrebovať na začiatok a koľko vás to bude stáť?“

Ak chcete začať včeláriť napr. s 5 včelstvami budete potrebovať :

5x úľová zostava s krmítkom → cca od 80 – 120€/ks (+ náklady na náter úľa cca 20€)
5x včelia rodina → cca 80 – 150€/ks (včeliu rodinu môžete nahradiť kúpou odloženca v cene cca 30 – 60€)
1x medomet → cca 300-600€ (na začiatok stačí 3 – 4 rámikový nerezový)
1x ometač včiel → cca 120-300€ (na začiatok stačí aj metlička za cca 5-9€)
1x odviečkovacia vaňa → cca 50 – 120€  (+ odviečkovacia vidlička za cca 12-25€ )
1x cedidlo so sitkom → cca 40 – 80€
3x nádoba na med 40l → cca 7 – 14€/ks (plastové potravinárske, prípadne nerezové, ktoré stojí od 100€)

Náklady na zakúpenie náradia potrebného pri práci so včelami sú cca 100-200€. Toto náradie je potrebné časom obmieňať napr. včelárske rukavice, kukla alebo oblek, dymák, vypačovadlo, metlička, nástroje na liečenie včiel a iné. Každý rok je potrebné obmieňať včelie dielo, čo sú ďalšie náklady na nákup rámikových prírezov (0,50€/ks), medzistienok (7 – 12€/kg), včelárskeho drôtiku (cca 2 – 8€).

Náklady na liečivá sú cca 1 – 3€ na jedno včelstvo, v závislosti od druhu liečiva a početnosti liečenia včelstiev, prípadne zakúpenia prístrojov k liečeniu.

Sortiment včelárskych pomôcok a zariadení je veľmi široký a praxou zistíte, ktoré Vám vyhovujú a ktoré nie. Od toho sa potom rozvíja aj množstvo financií, ktoré ste ochotný investovať do tejto záľuby.

„Finančná pomoc pre včelárov.“

Pre včelárov je možnosť získania finančnej pomoci a zmierenie nákladov za pomoci dotačných schém.

Na Slovensku sú v súčastnosti dve priame podpory pre včelárov (začínajúcich včelárov) a to dotácia za opeľovaciu činnosť (v roku 2020 to boli 4€ na jedno včelstvo) a podpora z Národného programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku cez Nariadenie vlády 337/2019 Z. z.. Na získanie podpory je potrebné splniť aj ich požiadavky. Slovenský zväz včelárov cez svoju organizáciu poskytuje svojim členom obe podpory. Okrem týchto podpôr môžu chovatelia využiť aj iné zdroje financovania cez granty, projekty, mestá, obce …

Slovenský zväz včelárov cez Nariadenie vlády 337/2019 Z. z. zabezpečuje svojim členom  poskytovanie pomoci pre konečných prijímateľov pomoci dotáciu napr.:  

 • do 50% na nákup technických pomôcok (medomet, odviečkovací stôl, ometač včiel, pastovacie zariadenie, nádoby na med, čerpadlo na med, prístroje na spracovanie vosku, spracovanie peľu a propolisu, plničky medu …)
 • do 100% na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva
 • do 40% na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
 • do 50%, najviac do výšky 500€ na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
 • do 100% na obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku
 • do 50% na obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
 • do 40% na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev
 • do 3€ na jedno včelstvo na sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva
 • do 50% na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov – hodnotenie ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu
 • do 100% na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov – súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu
 • do 90% na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov – identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu
 • do 5€ na jednu neoplodnenú matku kranskej včely
 • do 3€ na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely
 • do 10€ na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku
 • do 15€ na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku
 • do 10€ na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu
 • do 25€ na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka
 • od 40€ na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Celé znenie nájdete na: usmernenie k podpornému roku 2020/2021

Doplňujúce informácie o včelárení a o možnostiach čerpania dotácií pre začínajúcich včelárov Vám ochotne poskytnú jednotlivý predsedovia a tajomníci ZO SZV.

Informácie uverejnené v tomto článku sú určené pre tých, ktorí zvažujú začať včeláriť ako “hobby včelár”. Uvedená legislatíva sa môže meniť, preto je potrebné ju sledovať. Finančná pomoc sa môže meniť v závislosti od množstva finančných prostriedkov v dotačných programoch. Náklady na včelárstvo a uvedené ceny sú u jednotlivých predajcov rôzne.

Včelárstvo na Slovensku má dlhú tradíciu, preto veríme, že s Vašou pomocou sa na toto remeslo sa uchová navždy.

Prajeme Vám úspešné začatie včelárenia!

Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, KČ SZV,

Slovenský zväz včelárov dňa 23.10.2020 zverejnil na svojej webovej stránke upozornenie pre členov SZV k starostlivosti o hospodárske zvieratá počas opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR k súčasnej zdravotnej situácii s COVID 19.

Výnimka na starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mat výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

Prosíme aby ste informovali svojich členov.

Oznámenie o vyplatení pomoci 2019/2020

Dobrý deň,

na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 138154/2020 Vám bola vyplatená podpora pre podporný rok 2019/2020 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Dňa 23.10.2020 Vám boli na číslo účtu (uvedené na predloženom doklade o vedení bankového účtu) odoslané schválené finančné čiastky podľa rozhodnutia PPA (viď. príloha e-mailu).

Celé rozhodnutie si môžete pozrieť tu rozhodnutie o vyplatení pomoci PPA pre podporný rok 2019/2020

Úhrada bola vykonaná z transparentného účtu Slovenského zväzu včelárov, ktorú si môžete pozrieť tu https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

Všetky informácie nájdete aj na vcelari.sk84. ZO Partizánske