Obežník SZV č.28/2020 Usmernenie k povereniam a školeniu AÚVL v súvislosti s COVID 19

Štátna veterinárna správa SR z dôvodu opatrení hlavného hygienika SR vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 a z dôvodu nesúhlasu ŠVPS SR s konaním školení dištančnou formou prostredníctvom internetu sa ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára dočasne pozastavuje.

AÚVL, ktorým skončila platnosť poverenia po 3 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

AÚVL, ktorým skončila aj predĺžená platnosť poverenia po 4 rokoch, RVPS predĺži poverenie o 1 rok.

Do doby stabilizácie situácie vo výskyte ochorenia COVID 19 a zrušenia vydaných opatrení a následnej možnosti opätovne vykonávať’ školenia sa ruší požiadavka, aby AÚVL, ktorí už boli resp. budú poverení, absolvovali školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôr v tom roku, kedy končí trojročná doba od predchádzajúceho školenia.

Slovenský zväz včelár bude informovať svojich členov o opätovnom spustení kurzov pre AÚVL začiatočník a AÚVL preškolenie.

Celé znenie usmernenia vydaného ŠVPS je súčasťou prílohy č. 1.

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Príloha:

1. ŠVPS – Vydávanie poverenia a ďalšie vzdelávanie asistentov úradného veterinárneho lekára v súvislosti s nariadenými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky v kontexte súčasnej situácie pokiaľ ide o ochorenie COVID 19 – doplnok č.1

Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Od soboty 24.októbra do nedele 1.novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania.

https://www.teraz.sk/slovensko/lockdown-testovanie-krizovy-stab-clanok.html

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Treba vyplniť Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mat výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

 

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Dymak 2021

Pekný deň a srdečný pozdrav z Piešťan.

Ako priateľ včelár a zároveň šéfredaktor a vydavateľ časopisu Dymák,
si Vás dovoľujem osloviť s prosbou o sprostredkovanie informácie o
existencii časopisu Dymák Vašim členom, priateľom vo Vašej základnej
organizácii.

Časopis Dymák je tu pre všetkých včelárov, bez ohľadu na to v akej
organizácii sú, či nie sú organizovaní. Píšeme o včelách. Mnohí to
viete, ste naši čitatelia či predplatitelia alebo aj prispievatelia.

Mnohí však o našej snahe robiť dobrý časopis stále nevedia, prípadne
sa s časopisom ešte nestretli. V prílohe Vám posielam naše augustové
číslo časopisu, aby ste si vedeli spraviť vlastnú predstavu a tiež ho
mohli posunúť Vašim členom, priateľom, včelárom.

Možnosť objednať časopis ma každý na adrese: casopis@dymak.online

Cena ročného predplatného v elektronickej forme je pre rok 2021
……….24 eur.
Cena ročného predplatného pre rok 2021 v papierovej forme je
………….30 eur.
Pri kombinácii papierové + elektronické predplatné je cena pre rok
2021 ….. 34 eur.

Prvých 2000 predplatiteľov časopisu dostane od nás darček v podobe
stolového kalendára pre rok 2021 s fotografiami zo súťaže Bee Press
Photo a radami ako prežiť rok pri včelách a so včelami s úsmevom a v
pohode.

Prosím poslite tuto informáciu Vašim členom /na ktorých mate e-mail/ –
aby sa dozvedeli o tejto moznosti objednania predplatneho nového,
zaujímavého včelárskeho časopisu Dymák.

Dakujem.

S pozdravom

Michal Petruška
časopis Dymák

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021

Vážený včelári ZO SZV Partizánske

Vzhľadom k tomu, že je potrebné podať žiadosť za ZO SZV Partizánske o poskytnutie pomoci za rok 2020-2021 v prílohe prikladáme obežník SZV a žiadame našich členov, aby požiadavky na dotácie preložili do 25.5.2020 predsedovi ZO.

 

Obežník SZV 13-2020 ziadost_o_poskytnutie_pomoci na rok 2020-2021 (1)

Žiadosť o pomoc.

Jeden náš člen prišiel o všetky včelstvá a preto ma záujem o kúpu odložencov / zmetencov   2/3 Lanstroth mieri 448×159. Ak by niekto chcel predať jeho kontakt je  –  jozefkopal40@gmail.com

Ďakujeme.

Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Vážení včelári.

Nakoľko sa blíži termín podávania žiadosti na dotácie pre sektor včelárstva v prílohe Vám predkladáme právne normy a príručky , ktoré riešia túto problematiku.

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_

Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k NV 377_2019

Nariadenie vlády 337_2019

Ako používať register CEHZ

Vážený kolegovia včelári. Nakoľko máme stále problém s evidenciou v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat predkladáme Vám postup ako sa do tejto evidencie viete dostať a skontrolovať si svoje údaje v ňom.

Záznam o vlastných stanovištiach včelstiev, organizovanosti, pridelených   AÚVL a iné údaje si môže každý chovateľ preveriť v CEHZ následujúcim postupom:

Na stránke www.cehz.sk   kliknite na “ vstúpiť“- následne vľavo otvorte           “ základné zostavy-farma“- a rozkliknite“ farma včiel“- tu zadajte registračné číslo včiel/ to je vaše pôvodne CRV číslo/ a svoj dátum narodenia/ musí byť v tvare DD.MM.RRRR/ a kliknite na “ vyhľadať“- malo by sa objaviť“ jeden záznam nájdený“- a po kliknutí na ikonu dokumentu s lupou/detail/sa rozbalí Váš záznam.

Zároveň Vám dávame do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z.z. ktorá pojednáva o identifikácii a registrácii včelstiev. Dôležité je hlásenie zmien, ktoré je povinný včelár v stanovenom termíne  zasielať na CEHZ.

 

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Vážení predsedovia, tajomníci, včelárky, včelári,

zasielame Vám Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

  1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek

Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé 3 roky absolvovať – poverenia im môžu byť vydané a školenie sa následne uskutoční.

Klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci prehliadok včelstiev na mor včelieho plodu v termíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Dokumenty o vykonaní prehliadky je potrebné odovzdať príslušnej RVPS, ktorá vydala poverenie.

Pri vykonávaní klinických prehliadok je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.). Hygienické potreby (rúška, rukavice) si zabezpečuje AÚVL samostatne.

  1. Usmernenie k premiestňovaniu včelstiev – kočovanie

Včelári po splnení podmienok na kočovanie (vyšetrenie meliva, klinické prehliadky, dodržiavanie eradikačného programu) môžu ísť kočovať.

Pri presune včelstiev je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.).

Označenie technických prostriedkov na presun včelstiev rieši cestný zákon a s ním súvisiaca legislatíva.

  1. Usmernenie v prípade uzavretia obcí a miest

Ak príde zo strany štátu k uzavretiu obcí a miest, budú stanovené opatrenia, ktoré bude treba pri starostlivosti o zvieratá dodržiavať. ŠVPS SR v súčasnosti nemá vedomosť aké opatrenia a v akom rozsahu by boli stanovené. Starostlivosť o zvieratá teda aj včely bude musieť byť zabezpečená aj pri krízovom stave samozrejme za dodržania vydaných opatrení. Zvieratám treba zabezpečovať ich nároky na kŕmenie, dostatok vody a ostatnú nevyhnutnú starostlivosť. Otázka preukazovania vlastníckeho resp. držiteľského vzťahu k zvieratám bude oznámený príslušným krízovým štábom.

Každý chovateľ hospodárskych zvierat je povinný sa riadiť rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR a ich pokynmi, ktoré sú nadriadené tomuto usmerneniu SZV.

O obežníku informujte aj svojich členov !

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Alebo ho nájdete aj na webovej stránke : www.vcelari.sk