Žiadosť o pomoc.

Jeden náš člen prišiel o všetky včelstvá a preto ma záujem o kúpu odložencov / zmetencov   2/3 Lanstroth mieri 448×159. Ak by niekto chcel predať jeho kontakt je  –  jozefkopal40@gmail.com

Ďakujeme.

Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Vážení včelári.

Nakoľko sa blíži termín podávania žiadosti na dotácie pre sektor včelárstva v prílohe Vám predkladáme právne normy a príručky , ktoré riešia túto problematiku.

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_

Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k NV 377_2019

Nariadenie vlády 337_2019

Ako používať register CEHZ

Vážený kolegovia včelári. Nakoľko máme stále problém s evidenciou v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat predkladáme Vám postup ako sa do tejto evidencie viete dostať a skontrolovať si svoje údaje v ňom.

Záznam o vlastných stanovištiach včelstiev, organizovanosti, pridelených   AÚVL a iné údaje si môže každý chovateľ preveriť v CEHZ následujúcim postupom:

Na stránke www.cehz.sk   kliknite na “ vstúpiť“- následne vľavo otvorte           “ základné zostavy-farma“- a rozkliknite“ farma včiel“- tu zadajte registračné číslo včiel/ to je vaše pôvodne CRV číslo/ a svoj dátum narodenia/ musí byť v tvare DD.MM.RRRR/ a kliknite na “ vyhľadať“- malo by sa objaviť“ jeden záznam nájdený“- a po kliknutí na ikonu dokumentu s lupou/detail/sa rozbalí Váš záznam.

Zároveň Vám dávame do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z.z. ktorá pojednáva o identifikácii a registrácii včelstiev. Dôležité je hlásenie zmien, ktoré je povinný včelár v stanovenom termíne  zasielať na CEHZ.

 

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Vážení predsedovia, tajomníci, včelárky, včelári,

zasielame Vám Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

  1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek

Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé 3 roky absolvovať – poverenia im môžu byť vydané a školenie sa následne uskutoční.

Klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných veterinárnych lekárov v rámci prehliadok včelstiev na mor včelieho plodu v termíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Dokumenty o vykonaní prehliadky je potrebné odovzdať príslušnej RVPS, ktorá vydala poverenie.

Pri vykonávaní klinických prehliadok je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.). Hygienické potreby (rúška, rukavice) si zabezpečuje AÚVL samostatne.

  1. Usmernenie k premiestňovaniu včelstiev – kočovanie

Včelári po splnení podmienok na kočovanie (vyšetrenie meliva, klinické prehliadky, dodržiavanie eradikačného programu) môžu ísť kočovať.

Pri presune včelstiev je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti (rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď.).

Označenie technických prostriedkov na presun včelstiev rieši cestný zákon a s ním súvisiaca legislatíva.

  1. Usmernenie v prípade uzavretia obcí a miest

Ak príde zo strany štátu k uzavretiu obcí a miest, budú stanovené opatrenia, ktoré bude treba pri starostlivosti o zvieratá dodržiavať. ŠVPS SR v súčasnosti nemá vedomosť aké opatrenia a v akom rozsahu by boli stanovené. Starostlivosť o zvieratá teda aj včely bude musieť byť zabezpečená aj pri krízovom stave samozrejme za dodržania vydaných opatrení. Zvieratám treba zabezpečovať ich nároky na kŕmenie, dostatok vody a ostatnú nevyhnutnú starostlivosť. Otázka preukazovania vlastníckeho resp. držiteľského vzťahu k zvieratám bude oznámený príslušným krízovým štábom.

Každý chovateľ hospodárskych zvierat je povinný sa riadiť rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR a ich pokynmi, ktoré sú nadriadené tomuto usmerneniu SZV.

O obežníku informujte aj svojich členov !

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Alebo ho nájdete aj na webovej stránke : www.vcelari.sk