Zápisnica z výročnej členskej schôdze ZO SZV Partizánske zo dňa 25.2.2023

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Partizánske

 

 

Zápisnica

z  výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 25.02.2023 v Nadliciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Privítanie hosti a včelársky pochod
 3. Schválenie programu VČS
 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej ,mandátovej komisie , volebnej komisie
 6. Predstavenie nových členov a ocenenie včelárov
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Správa o činnosti ZO SZV za rok 2023
 9. Kontrola plnenia uznesenia
 10. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2023
 11. Stav majetku ZO SZV Partizánske (nehnuteľného a hnuteľného)
 12. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Správa revíznej a kontrolnej komisie ZO SZV za rok 2022
 14. Nákup liečiva na rok 2023 za ZO SZV Partizánske
 15. Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV
 16. Voľba funkcionárov ZO SZV
 17. Návrh kandidátov na funkcie do organov SZV
 18. Potvrdenie delegáta a náhradníka na 14. VZ SZV
 19. Oboznámenie členov ZO s Nariadením Vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami
 20. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2022/2023
 21. Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 22. Správa volebnej komisie
 23. Diskusia
 24. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z ČS
 25. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie výročnej členskej schôdze previedol a prítomných privítal predseda ZO SZV Partizánske JUDr. Michal Spáčil (ďalej len „predsedajúci“).

 

K bodu č. 2

            Schôdza začala včelárskym pochodom.

 

 

K bodu č. 3

Pred schválením programu požiadal predsedajúci, aby si prítomní minútou ticha uctili pamiatku našich zosnulých priateľov včelárov v predošlom období .Jedná sa včelárov :

 

 

 

            Predseda ZO predniesol návrh programu, vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu a požiadal členskú schôdzu o schválenie programu. Predsedajúci dal schváliť predložený návrh programu bez zmien.

 

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že program výročnej členskej schôdze bol  schválený.

 

K bodu č. 4 a 5

Za zapisovateľa predsedajúci navrhol Ing. Ladislava Blaška, za overovateľov zápisnice navrhol Pavla Polúcha a Jána Kováča . Zároveň navrhol hlasovať za všetkých navrhnutých členov komisií a overovateľov naraz. Proti tomuto návrhu nikto nevzniesol námietku.

Do jednotlivých komisií boli predsedajúcim navrhnutí:

 

Mandátová komisia: predseda           Ján Gubka

člen                 Braňo Stanko

člen                Jozef Kollár

Návrhová komisia:   predseda           Ján Mezovský

člen                 František Kmotorka

člen                 Emil Kmeť

Volebná komisia :     predseda          Jozef Koleda

člen                 Ján Smatana

člen                 Jozef Kuník

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa:  0

Predsedajúci konštatoval, že navrhnutí členovia jednotlivých komisií boli zvolení a budú pracovať počas výročnej členskej schôdze v uvedenom zložení.

 

K bodu č. 6

 

           Predseda ZO predstavil novoprijatých členov ZO:

Zdenko Kišac , Jacovce – stanovište Bošany

Peter Oravec, Veľké Kršteňany- stanovište Veľké Kršteňany

 

Ing. Jana Hudokova, Veľký Klíž – stanovište Klížske Hradište

 

Predseda ZO spolu s členmi výboru ZO odovzdal ocenenia SZV a to:

Bronzovú včelu a zásluhy a rozvoj včelárstva Vladimír Kropil, Emil Kmeť, Stanislav Apolen, Jozef Dragula

 

           

K bodu č. 7

 

Predseda mandátovej komisie predniesol správu mandátovej komisie, v ktorej konštatoval, že výročná členská schôdza je uznášania schopná. Správa mandátovej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 8 , 9

Správu o činnosti ZO SZV za rok 2022 predniesol predsedajúci. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K správe o činnosti neboli žiadne otázky ani pripomienky         .

Vyhodnotenie uznesenia z predchádzajúcej výročnej schôdze predniesol predsedajúci. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 10

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2023 predniesol predsedajúci.

Keďže nebola vznesená žiadna podstatná pripomienka k plánu činnosti, predsedajúci dal plán činnosti ZO pre rok 2023 hlasovaním schváliť.

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že plán činnosti na rok 2023 bol  schválený

 

K bodu č. 11

ZO SZV Partizánske nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. V hnuteľnom  majetku sú 3 ks tlačiarne, 3 ks  notebook a  2 ks termoska na nápoje. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 12

Správu o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol hospodár Vladimír Kropil ml. Správa o hospodárení tvorí prílohu tejto zápisnice. Podrobne v nej uviedol jednotlivé položky čerpaného rozpočtu. K správe o hospodárení za rok 2022 neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, ani otázky, výročná členská schôdza zobrala správu na vedomie a preto predsedajúci požiadal hospodára o predloženie návrhu rozpočtu na rok 2023.

Hospodár predniesol návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Predsedajúci prítomných upozornil, že sa jedná o návrh pre tento nový rok, ktorý sa bude podľa potrieb organizácie upravovať. Dôležité je, že rátame s prebytkovým rozpočtom. Nakoľko sa v diskusii k návrhu nikto neprihlásil, predsedajúci dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2023

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2023  bol schválený.

 

 

K bodu č. 13

Správu  kontrolnej a revíznej komisie ZO SZV za rok 2022 predniesol predseda  RKK  p Milan  Špánik . Členská schôdza berie správu na vedomie, pričom táto tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu č. 14

 

             Člen výboru Ladislav Blaško informoval o možnostiach nákupu liečiv za ZO na rok 2023. Oboznámil prítomných o zdravotnom stave včelstiev, o výskyte moru včelieho plodu v teritóriu našej ZO. Lieky poskytuje viac dodávateľov, snažíme sa nájsť toho , ktorý nám bude najviac vyhovovať. Ponuka liečiv bude doručená každému včelárovi cez dôverníkov, včelár dá potom záväznú objednávku a organizácia zabezpečí nákup lieku a jeho doručenie včelárovi.

 

K bodu č.  15,16

 

Predsedajúci  prítomných informoval o potrebe uskutočnenia nových volieb funkcionárov základných organizácií.  Jednotliví funkcionári sú v zmysle Štatútu SZV volení členskou schôdzou, preto VČS pristúpila k voľbe navrhnutých kandidátov. Predsedajúci oboznámil prítomných o navrhnutých kandidátoch, predstavil ich a pred uskutočnením volieb sa predsedajúci spýtal na otázky k jednotlivým kandidátom, resp. na prípadný iný návrh kandidátov na jednotlivé funkcie. Nikto z prítomných iný návrh nepredložil, preto predsedajúci predložil návrh  k voľbám nasledovne:

Členovia výboru boli volení osobitne, odvodoví dôverníci a členovia RKK hromadne

 

 1. Michal Spáčil na funkciu predsedu ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Vladimír Kropil ml. na funkciu hospodára ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Andrej Ďuriš na funkciu tajomníka ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Ladislav Blaško na funkciu člena výboru ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Ján Gubka na funkciu člena výboru ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

            Obvodoví dôverníci boli výročnou členskou schôdzou volení hromadne, a to pre jednotlivé obvody nasledovne:

Meno Obvod č. k.ú. v obvode
Jozef Kuník 1 PE , Veľké a Malé Bielice, Návojovce
Mgr. Jozef Zaiček 2 Malé Uherce
Jozef Kollár 3 PE
Ing. Ladislav Blaško 4 Livina, Žabokreky, Nadlice, Livinské Opatovce
Andrej Ďuriš 5 Chynorany
Peter Uhlár 6 Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany
Stanislav Hudec 7 Skačany
Ľuboš Chrkavý 8 Klátova Nová Ves, Janova Ves
Milan Špánik 9 Bošany
Emil Kmeť 10 Kolačno
Ing. Rudolf Strmeň 11 Veľký Klíž, Klížske Hradište, Ješkova Ves
Ján Gubka 12 Brodzany
Ondrej Gergel 13 Krásno, Turčianky
Vladimír Kropil 14 Hradište
Ján Mezovský 15 Ostratice

 

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výročnou členskou schôdzou boli hromadne volení aj členovia revíznej a kontrolnej komisie, a to nasledovne:

 1. Milan Špánik – predseda komisie

Stanislav Hudec – člen komisie

Peter Uhlár         – člen komisie

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

K bodu č. 17

             

1.4.2023 v Gbeľanoch  / Žilinský kraj /sa bude konať 14 VZ SZV . O funkcie na predsedu SZV sa uchádzajú:

Ing. Pavel Fiľo

Ing. Milan Rusnák

 

Kandidáti na predsedu UKRK SZV:

Ing. Ivan Maťuga

Ing. Anna Novosadová

Ing. Jaroslav Zhorela

 

 

K bodu č. 18

 

Je nutné členskou základňou delegovať  delegáta a jeho náhradníka. Delegátom však môže byť len predseda, alebo tajomník ZO SZV.

Preto VČS na 14. VZ SZV deleguje predsedu JUDr. Michala Spáčila a za náhradníka deleguje tajomníka Andreja Ďuriša. Uvedení boli zvolení jednohlasne.

            .

K bodu č. 19

 

Predsedajúci oboznámil  členov ZO s Nariadením Vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami . Upozornil, že tento rozsiahli materiál je vhodné si preštudovať včelármi , ktorí budú žiadať o dotáciu podrobne. V prípade nejasností sa môžu dokazovať výbor ZO.

 

K bodu č. 20

Predsedajúci oboznámil  členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2022/2023. Tiež dal do pozornosti jej podrobné preštudovanie si samotnými včelármi.

K bodu č. 21

Predsedajúci oboznámil členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii

včelstiev. Upozornil ich hlavne na povinnosť hlásiť začiatok, koniec chovu, ako aj zmeny a to do 7 dní na CRHZ.

 

K bodu č. 22

Predseda volebnej komisie p.   Jozef  Koleda    predniesol správu volebnej komisie, ktorou sa potvrdili výsledky volieb do jednotlivých funkcií ZO SZV Partizánske. Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

 

K bodu č. 23

Diskusia

Do diskusie sa prihlásili:

 1. Blaško – vo svojom príspevku sa vyjadril k nákupu liečiv a k ich cenám
 2. Gubka – vo svojom príspevku sa zaoberal chorobou včiel, príčinou ich vzniku ako aj spôsobom liečenia
 3. Kollár – oboznámil prítomných so svojimi skúsenosťami zo včelárenia, chorobami včelstiev, liečenie klieštika pomocou rebarbory/ kyselina šťavelová/
 4. Ďuriš – zaoberal sa potrebou dezinfekcie včelstiev, obmenou diela .

 

 

 

K bodu č. 24

Predsedajúci požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia z výročnej členskej schôdze. Predseda  návrhovej komisie p. Ján Mezovský  predniesol  nasledovný návrh uznesenia:

 

UZNESENIE

z  Výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 25.02.2023 v Nadliciach

Členská schôdza ZO SZV Partizánske prerokovala správu o činnosti za rok 2022, správu o hospodárení za rok 2022, návrh plánu činnosti pre rok 2023, návrh rozpočtu pre rok 2023 a správu revíznej a kontrolnej  komisie za rok 2022.

Na základe prerokovaných materiálov, návrhov a diskusných príspevkov, výročná členská schôdza prijíma toto uznesenie:

A/ Berie na vedomie:

 1. Správu mandátovej komisie
 2. Správu o činnosti ZO SZV Partizánske za rok 2022
 3. Stav hnuteľného a nehnuteľného majetku ZO SZV Partizánske
 4. Správu o hospodárení za rok 2022
 5. Správu RKK ZO SZV Partizánske za rok 2022
 6. Stav nehnuteľného a hnuteľného majetku ZO SZV Partizánske
 7. Informáciu o Nariadení vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami
 8. Informáciu o príručke pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2020/2021
 9. Informáciu o  vyhláške č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 10. Plán nákupu liečiv na rok 2023

B/ Schvaľuje:

 1. Program výročnej členskej schôdze
 2. Plán činnosti ZO SZV Partizánske na rok 2023
 3. Návrh rozpočtu na rok 2023

C/ Ukladá:

 1. Plniť úlohy prijaté na XII. VZ SZV týkajúce sa ZO SZV

T: priebežne                                                               Z: výbor ZO

 1. V spolupráci s RVPS riešiť prevenciu a liečenie včelích chorôb vo všetkých chovoch včiel v regióne ZO SZV Partizánske

T: priebežne                                                               Z: výbor  a AUVL ZO SZV

 1. Podľa vyskytujúcich sa úloh pozývať OD a AUVL na rozšírené zasadnutia výboru ZO SZV

T: priebežne                                                               Z: tajomník  ZO

 1. Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z obežníkov SZV
 2. priebežne                                                     Z: výbor ZO
 3. Zabezpečiť včelársku sobotu s prednáškou

T: do 30.11.2023                                                       Z: výbor ZO

 1. Zabezpečiť zájazd so včelárskou tematikou

T: do 30.10.2023                                                       Z:  výbor ZO

 1. Usporiadať XII. reprezentačný ples včelárov

T: do 30.1.2024                                                         Z:  výbor ZO

 

D/ Volí:

 1. Michal Spáčil na funkciu predsedu ZO
 2. Vladimír Kropil ml. na funkciu hospodára ZO
 3. Andrej Ďuriš na funkciu tajomníka ZO
 4. Ladislav Blaško na funkciu člena výboru ZO
 5. Ján Gubka na funkciu člena výboru ZO
 6. Obvodových dôverníkov pre jednotlivé obvody nasledovne:
Meno Obvod č. k.ú. v obvode
Jozef Kuník 1 PE , Veľké a Malé Bielice, Návojovce
Mgr. Jozef Zaiček 2 Malé Uherce
Jozef Kollár 3 PE
Ing. Ladislav Blaško 4 Livina, Žabokreky, Nadlice, Livinské Opatovce
Andrej Ďuriš 5 Chynorany
Peter Uhlár 6 Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany
Stanislav Hudec 7 Skačany
Ľuboš Chrkavý 8 Klátova Nová Ves, Janova Ves
Milan Špánik 9 Bošany
Emil Kmeť 10 Kolačno
Ing. Rudolf Strmeň 11 Veľký Klíž, Klížske Hradište, Ješkova Ves
Ján Gubka 12 Brodzany
Ondrej Gergel 13 Krásno, Turčianky
Vladimír Kropil 14 Hradište
Ján Mezovský 15 Ostratice

 

 

 1. členov revíznej a kontrolnej komisie
 2. Milan Špánik – predseda komisie
 3. Stanislav Hudec – člen komisie
 4. Peter Uhlár. – člen komisie

 

E/ Deleguje:

 1. JUDr. Michal Spáčil – delegát
 2. Andrej Ďuriš – náhradník

na 14. VZ SZV

Predsedajúci poďakoval p. Jánovi Mezovskému za prednesený návrh uznesenia a požiadal prítomných o prípadné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy.  Nakoľko sa k návrhu viac nikto neprihlásil, predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený a uznesenie z výročnej členskej schôdze, konanej v Nadliciach dňa 25.02.2023, vyhlásil za platné.

 

 

K bodu č. 25

            Po vyčerpaní programu predsedajúci výročnú členskú schôdzu ukončil, prítomným poďakoval za účasť, zaželal veľa zdravia a síl do ďalšieho obdobia, taktiež zdravé a silné včelstvá, plné kanvy medu a kvalitné matky.

Vyjadril poďakovanie za zabezpečenie priestorov, príjemného prostredia a občerstvenia pánovi Ing Blaškovi , ako aj ostatným včelárom a členom výboru ZO. Zároveň všetkým poďakoval za doterajšiu spoluprácu a poprial veľa zdravia a včelárskych úspechov do budúceho obdobia.

 

V Nadliciach dňa 25.02.2023

 

 

Zapísal:           Ing. Ladislav Blaško              ……………………………………..

 

Schválil:          JUDr. Michal Spáčil              ……………………………………..

 

Overil:              Pavol Polúch                          ……………………………………..

 

Ján Kováč                              ……………………………………..

 

Obežník SZV Č. 1/2023 K Predkladaniu Požiadaviek K Čerpaniu Dotačných Prostriedkov Podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári.

Na základe nového NV č. 10/2023 Vám zasielame Usmernenie č. 1/2023. Oneskorenie vydania Obežníka a Usmernenia je zapríčinené neskorým vydaním príručky zo strany PPA (príručka nám bola doručená až v piatok 27.1.2023)

 • Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2
 • Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4
 • Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.6
 • Žiadateľ o pomoc podľa 10 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, predkladá projekt aplikovaného výskumu spolu s rozpočtom
 • Žiadateľ sa pri plánovaní a realizácií poskytnutia pomoci riadia USMERNENÍM SZV č.1/2023
 • Žiadateľom v §6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Žiadateľ posiela podpísanú a opečiatkovanú žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023) do 7.2.2023.

Žiadosť treba doručiť:

 1. 1x fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava ( kópiu si necháva žiadateľ).
 2. 1x elektronicky na sekretariat@vcelari.sk

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

 1. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
 2. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Čerpanie pomoci na obstaranie inštruktážnych pomôcok v rámci včelárskeho krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. k), plánujú ZO SZV, KČ SZV vo svojich žiadostiach.

Čerpanie pomoci na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva podľa § 5 ods. 1 písm. g), môžu ZO SZV, KČ SZV  využiť dva zájazdy na podujatia organizované SZV aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva  podľa § 5 ods. 1 písm. j), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením  podľa § 6 ods. 1 písm. b), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na laboratórne rozbory podľa § 10 môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci pre začínajúcich včelárov podľa § 9 ods. 1 písm. e) pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou a § 9 ods. 1 písm. f) pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorí navštevujú vzdelávací program v podpornom roku 2022/2023 a sú členmi SZV podávajú žiadosť o preplatenie samostatne na Sekretariát SZV. Podmienkou pre získanie pomoci je úspešné ukončenie vzdelávacieho programu v podpornom roku 2022/2023. Žiadosť cez ZO SZV je ukončená.

Odporúčanie pre ZO SZV, RZ SZV a KČ SZV:

 1. naplánovať si obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie (PC, notebook, tlačiareň, internet, …) podľa § 5 ods. 1 písm. j), z dôvodu digitalizácie príloh a tlačív. Podpora je poskytovaná do výšky 70% a nákup zariadenia je možné zakúpiť raz za 5 rokov. Využívanie elektronickej telekomunikačnej služby (internet) je možné využívať každoročne. Pre vykonávanie online vzdelávacie aktivity, konferencie je možné zakúpiť program, ktoré poskytujú možnosť organizovania online konferencií, schôdzí ako napr. Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, a iné (podmienkou je dokladovanie, že počas podporného roka bol tento program využívaný na online vzdelávacie aktivity).
 2. naplánovať si nákup fumigantných pásikov pre svojich členov, ktoré sú v zozname veterinárnych technických pomôcok povolených ÚŠKVBL. Nákup fumigantných pásikov si naplánujte v § 7 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
 3. naplánovať si realizáciu projektov k nákupu peľodajných a nektárodajných stromov, nie lúčnych porastov, bylín. Žiadateľom je ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár fyzická/právnická osoba. Projekt si naplánujte podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev) vzor projektuPodpora je poskytovaná do výšky 100%, najviac do výšky 2 000 eur. realizácia projektu sa vzťahuje na obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023.
 4. Pre vznik nároku na dotáciu v §6 písm. a) Technická pomoc je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100 €.
 5. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.
 6. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti bude poskytnutá konečnému prijímateľovi podpory, ktorému v predchádzajúcich 10 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zaradení a potrieb ako sú zariadenia na odviečkovanie plástov, vytáčanie, čistenie, dávkovanie, spracovanie medu alebo získavanie, spracovanie vosku a výroby medzistienok.
 7. Podpora v zmysle § 6 NV č. 10/2023 Z. z. Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti bude poskytnutá konečnému prijímateľovi podpory, ktorému v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup ostatných zariadení a potrieb – zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní, separáciu vosku od medu, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov s ohrevom, chladením alebo mrazením spracúvanie medu na priamy predaj, skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni, získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu, získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu, zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov, kontrolu kvality včelárskych produktov, vŕtanie rámikov, kŕmenie včiel, čerpadla na med, pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov, plničky medu alebo jej príslušenstva, nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov, prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg.)

Požiadavky v žiadosti podľa NV  č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 môže žiadateľ uplatňovať od 1. januára 2023, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk.

Prosíme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2022/2023),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.9) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. Informujte vždy členov, že ako konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že
 • všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 • sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozorňujeme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, napr. „ZO SZV Bratislava“.

V prípade zmien v NV 10/2023 Z. z. alebo príloh v príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)  vás budeme informovať formou obežníka a zmenou Usmernenia SZV č. 1/2023.

Prílohy:

 1. Usmernenie SZV č.1/2023 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
 3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – pre včelárske krúžky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 10/2023 – pre školské, ukážkové ekologické, pokusné včelnice
 5. Vzor projektu podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č.1_2023 – Usmernenie k podpornému roku 2022_2023

Organizujeme zájazd na včelársku výstavu

XIII. Celonárodná Včelárska Výstava

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na XIII. Celonárodnú včelársku výstavu dňa 17. septembra 2022 v Banskej Bystrici.

Výstava sa bude konať v priestoroch SOŠ Pod Bánošom 80, kde sú pripravené sprievodné aktivity pre deti a verejnosť, možnosť navštíviť apidomček, odborné prednášky spojené s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Na výstave bude množstvo vystavovateľov a predajcov včelárskych potrieb.

Vstupné 2,50 €. Dieťa do 15 rokov v sprievode dospelej osoby má vstup zadarmo. Každý návštevník dostane po zakúpení vstupenky ako darček odbornú včelársku publikáciu.

Sprievodný program:

 

Žiadosti o poskytovanie podpory za škody spôsobené morom včelieho plodu

Výzva Na Predkladanie Žiadosti O Poskytnutie Podpory Pre Včelárov Týkajúca Sa Moru Včelieho Plodu 2022

Vážené včelárky, vážení včelári,

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Nárok na poskytnutie podpory formou dotácie si môžu uplatniť včelári, ktorí mali MVP v rokoch 2019, 2020, 2021, 2022 a doteraz si neuplatňovali žiadosť o podporu. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Žiadosti je možné podávať  do 16.9.2022.

Žiadosť o poskytnutie podpory podávajte priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť je možné podať osobne na podateľni ministerstva alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

Adresa sa na doručenie žiadosti:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Dobrovičova ul. č.12

812 66 Bratislava

Povinnými prílohami žiadosti podľa výnosu sú:

 • vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
 • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (Potvrdenie banky o zriadení účtu alebo kópia zmluvy o bankovom účte, v ktorej je uvedené číslo bankového účtu), na ktorý sa má dotácia poukázať (nie je potrebný nový účet za účelom získania dotácie) alebo doklad iného bankového účtu v zmysle Žiadosti o vyplatenie dotácie na uvedený BÚ (príloha č. 3),
 • výpis z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie evidencie, a to Plemenárske služby Slovenskej republiky š. p., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, v prípade nedoloženia k žiadosti doklad zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

Na uvedený účel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválil limit finančných prostriedkov v sume 300 000,00 Eur.

Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete aj na stránke MPaRV SR:

https://www.mpsr.sk/chovatelia-nepodnikatelia-skody-straty-na-zvieratach-a-zariadeniach-2022/1506-220-1506-17728/

Prílohy:

Výzva 

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Cenník včelstiev a pomôcok platný od 1.5.2022