Zápisnica z výročnej členskej schôdze ZO SZV Partizánske zo dňa 25.2.2023

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Partizánske

 

 

Zápisnica

z  výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 25.02.2023 v Nadliciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Privítanie hosti a včelársky pochod
 3. Schválenie programu VČS
 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej ,mandátovej komisie , volebnej komisie
 6. Predstavenie nových členov a ocenenie včelárov
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Správa o činnosti ZO SZV za rok 2023
 9. Kontrola plnenia uznesenia
 10. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2023
 11. Stav majetku ZO SZV Partizánske (nehnuteľného a hnuteľného)
 12. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Správa revíznej a kontrolnej komisie ZO SZV za rok 2022
 14. Nákup liečiva na rok 2023 za ZO SZV Partizánske
 15. Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV
 16. Voľba funkcionárov ZO SZV
 17. Návrh kandidátov na funkcie do organov SZV
 18. Potvrdenie delegáta a náhradníka na 14. VZ SZV
 19. Oboznámenie členov ZO s Nariadením Vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami
 20. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2022/2023
 21. Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 22. Správa volebnej komisie
 23. Diskusia
 24. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z ČS
 25. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie výročnej členskej schôdze previedol a prítomných privítal predseda ZO SZV Partizánske JUDr. Michal Spáčil (ďalej len „predsedajúci“).

 

K bodu č. 2

            Schôdza začala včelárskym pochodom.

 

 

K bodu č. 3

Pred schválením programu požiadal predsedajúci, aby si prítomní minútou ticha uctili pamiatku našich zosnulých priateľov včelárov v predošlom období .Jedná sa včelárov :

 

 

 

            Predseda ZO predniesol návrh programu, vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu a požiadal členskú schôdzu o schválenie programu. Predsedajúci dal schváliť predložený návrh programu bez zmien.

 

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že program výročnej členskej schôdze bol  schválený.

 

K bodu č. 4 a 5

Za zapisovateľa predsedajúci navrhol Ing. Ladislava Blaška, za overovateľov zápisnice navrhol Pavla Polúcha a Jána Kováča . Zároveň navrhol hlasovať za všetkých navrhnutých členov komisií a overovateľov naraz. Proti tomuto návrhu nikto nevzniesol námietku.

Do jednotlivých komisií boli predsedajúcim navrhnutí:

 

Mandátová komisia: predseda           Ján Gubka

člen                 Braňo Stanko

člen                Jozef Kollár

Návrhová komisia:   predseda           Ján Mezovský

člen                 František Kmotorka

člen                 Emil Kmeť

Volebná komisia :     predseda          Jozef Koleda

člen                 Ján Smatana

člen                 Jozef Kuník

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa:  0

Predsedajúci konštatoval, že navrhnutí členovia jednotlivých komisií boli zvolení a budú pracovať počas výročnej členskej schôdze v uvedenom zložení.

 

K bodu č. 6

 

           Predseda ZO predstavil novoprijatých členov ZO:

Zdenko Kišac , Jacovce – stanovište Bošany

Peter Oravec, Veľké Kršteňany- stanovište Veľké Kršteňany

 

Ing. Jana Hudokova, Veľký Klíž – stanovište Klížske Hradište

 

Predseda ZO spolu s členmi výboru ZO odovzdal ocenenia SZV a to:

Bronzovú včelu a zásluhy a rozvoj včelárstva Vladimír Kropil, Emil Kmeť, Stanislav Apolen, Jozef Dragula

 

           

K bodu č. 7

 

Predseda mandátovej komisie predniesol správu mandátovej komisie, v ktorej konštatoval, že výročná členská schôdza je uznášania schopná. Správa mandátovej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 8 , 9

Správu o činnosti ZO SZV za rok 2022 predniesol predsedajúci. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K správe o činnosti neboli žiadne otázky ani pripomienky         .

Vyhodnotenie uznesenia z predchádzajúcej výročnej schôdze predniesol predsedajúci. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 10

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2023 predniesol predsedajúci.

Keďže nebola vznesená žiadna podstatná pripomienka k plánu činnosti, predsedajúci dal plán činnosti ZO pre rok 2023 hlasovaním schváliť.

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že plán činnosti na rok 2023 bol  schválený

 

K bodu č. 11

ZO SZV Partizánske nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. V hnuteľnom  majetku sú 3 ks tlačiarne, 3 ks  notebook a  2 ks termoska na nápoje. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 12

Správu o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol hospodár Vladimír Kropil ml. Správa o hospodárení tvorí prílohu tejto zápisnice. Podrobne v nej uviedol jednotlivé položky čerpaného rozpočtu. K správe o hospodárení za rok 2022 neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, ani otázky, výročná členská schôdza zobrala správu na vedomie a preto predsedajúci požiadal hospodára o predloženie návrhu rozpočtu na rok 2023.

Hospodár predniesol návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Predsedajúci prítomných upozornil, že sa jedná o návrh pre tento nový rok, ktorý sa bude podľa potrieb organizácie upravovať. Dôležité je, že rátame s prebytkovým rozpočtom. Nakoľko sa v diskusii k návrhu nikto neprihlásil, predsedajúci dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2023

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2023  bol schválený.

 

 

K bodu č. 13

Správu  kontrolnej a revíznej komisie ZO SZV za rok 2022 predniesol predseda  RKK  p Milan  Špánik . Členská schôdza berie správu na vedomie, pričom táto tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu č. 14

 

             Člen výboru Ladislav Blaško informoval o možnostiach nákupu liečiv za ZO na rok 2023. Oboznámil prítomných o zdravotnom stave včelstiev, o výskyte moru včelieho plodu v teritóriu našej ZO. Lieky poskytuje viac dodávateľov, snažíme sa nájsť toho , ktorý nám bude najviac vyhovovať. Ponuka liečiv bude doručená každému včelárovi cez dôverníkov, včelár dá potom záväznú objednávku a organizácia zabezpečí nákup lieku a jeho doručenie včelárovi.

 

K bodu č.  15,16

 

Predsedajúci  prítomných informoval o potrebe uskutočnenia nových volieb funkcionárov základných organizácií.  Jednotliví funkcionári sú v zmysle Štatútu SZV volení členskou schôdzou, preto VČS pristúpila k voľbe navrhnutých kandidátov. Predsedajúci oboznámil prítomných o navrhnutých kandidátoch, predstavil ich a pred uskutočnením volieb sa predsedajúci spýtal na otázky k jednotlivým kandidátom, resp. na prípadný iný návrh kandidátov na jednotlivé funkcie. Nikto z prítomných iný návrh nepredložil, preto predsedajúci predložil návrh  k voľbám nasledovne:

Členovia výboru boli volení osobitne, odvodoví dôverníci a členovia RKK hromadne

 

 1. Michal Spáčil na funkciu predsedu ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Vladimír Kropil ml. na funkciu hospodára ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Andrej Ďuriš na funkciu tajomníka ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Ladislav Blaško na funkciu člena výboru ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 1. Ján Gubka na funkciu člena výboru ZO

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

            Obvodoví dôverníci boli výročnou členskou schôdzou volení hromadne, a to pre jednotlivé obvody nasledovne:

Meno Obvod č. k.ú. v obvode
Jozef Kuník 1 PE , Veľké a Malé Bielice, Návojovce
Mgr. Jozef Zaiček 2 Malé Uherce
Jozef Kollár 3 PE
Ing. Ladislav Blaško 4 Livina, Žabokreky, Nadlice, Livinské Opatovce
Andrej Ďuriš 5 Chynorany
Peter Uhlár 6 Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany
Stanislav Hudec 7 Skačany
Ľuboš Chrkavý 8 Klátova Nová Ves, Janova Ves
Milan Špánik 9 Bošany
Emil Kmeť 10 Kolačno
Ing. Rudolf Strmeň 11 Veľký Klíž, Klížske Hradište, Ješkova Ves
Ján Gubka 12 Brodzany
Ondrej Gergel 13 Krásno, Turčianky
Vladimír Kropil 14 Hradište
Ján Mezovský 15 Ostratice

 

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Výročnou členskou schôdzou boli hromadne volení aj členovia revíznej a kontrolnej komisie, a to nasledovne:

 1. Milan Špánik – predseda komisie

Stanislav Hudec – člen komisie

Peter Uhlár         – člen komisie

Hlasovanie:

Za: 65

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

K bodu č. 17

             

1.4.2023 v Gbeľanoch  / Žilinský kraj /sa bude konať 14 VZ SZV . O funkcie na predsedu SZV sa uchádzajú:

Ing. Pavel Fiľo

Ing. Milan Rusnák

 

Kandidáti na predsedu UKRK SZV:

Ing. Ivan Maťuga

Ing. Anna Novosadová

Ing. Jaroslav Zhorela

 

 

K bodu č. 18

 

Je nutné členskou základňou delegovať  delegáta a jeho náhradníka. Delegátom však môže byť len predseda, alebo tajomník ZO SZV.

Preto VČS na 14. VZ SZV deleguje predsedu JUDr. Michala Spáčila a za náhradníka deleguje tajomníka Andreja Ďuriša. Uvedení boli zvolení jednohlasne.

            .

K bodu č. 19

 

Predsedajúci oboznámil  členov ZO s Nariadením Vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami . Upozornil, že tento rozsiahli materiál je vhodné si preštudovať včelármi , ktorí budú žiadať o dotáciu podrobne. V prípade nejasností sa môžu dokazovať výbor ZO.

 

K bodu č. 20

Predsedajúci oboznámil  členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2022/2023. Tiež dal do pozornosti jej podrobné preštudovanie si samotnými včelármi.

K bodu č. 21

Predsedajúci oboznámil členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii

včelstiev. Upozornil ich hlavne na povinnosť hlásiť začiatok, koniec chovu, ako aj zmeny a to do 7 dní na CRHZ.

 

K bodu č. 22

Predseda volebnej komisie p.   Jozef  Koleda    predniesol správu volebnej komisie, ktorou sa potvrdili výsledky volieb do jednotlivých funkcií ZO SZV Partizánske. Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

 

K bodu č. 23

Diskusia

Do diskusie sa prihlásili:

 1. Blaško – vo svojom príspevku sa vyjadril k nákupu liečiv a k ich cenám
 2. Gubka – vo svojom príspevku sa zaoberal chorobou včiel, príčinou ich vzniku ako aj spôsobom liečenia
 3. Kollár – oboznámil prítomných so svojimi skúsenosťami zo včelárenia, chorobami včelstiev, liečenie klieštika pomocou rebarbory/ kyselina šťavelová/
 4. Ďuriš – zaoberal sa potrebou dezinfekcie včelstiev, obmenou diela .

 

 

 

K bodu č. 24

Predsedajúci požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia z výročnej členskej schôdze. Predseda  návrhovej komisie p. Ján Mezovský  predniesol  nasledovný návrh uznesenia:

 

UZNESENIE

z  Výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 25.02.2023 v Nadliciach

Členská schôdza ZO SZV Partizánske prerokovala správu o činnosti za rok 2022, správu o hospodárení za rok 2022, návrh plánu činnosti pre rok 2023, návrh rozpočtu pre rok 2023 a správu revíznej a kontrolnej  komisie za rok 2022.

Na základe prerokovaných materiálov, návrhov a diskusných príspevkov, výročná členská schôdza prijíma toto uznesenie:

A/ Berie na vedomie:

 1. Správu mandátovej komisie
 2. Správu o činnosti ZO SZV Partizánske za rok 2022
 3. Stav hnuteľného a nehnuteľného majetku ZO SZV Partizánske
 4. Správu o hospodárení za rok 2022
 5. Správu RKK ZO SZV Partizánske za rok 2022
 6. Stav nehnuteľného a hnuteľného majetku ZO SZV Partizánske
 7. Informáciu o Nariadení vlády č. 10/2023 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami
 8. Informáciu o príručke pre žiadateľa o poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktami pre rok 2020/2021
 9. Informáciu o  vyhláške č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev
 10. Plán nákupu liečiv na rok 2023

B/ Schvaľuje:

 1. Program výročnej členskej schôdze
 2. Plán činnosti ZO SZV Partizánske na rok 2023
 3. Návrh rozpočtu na rok 2023

C/ Ukladá:

 1. Plniť úlohy prijaté na XII. VZ SZV týkajúce sa ZO SZV

T: priebežne                                                               Z: výbor ZO

 1. V spolupráci s RVPS riešiť prevenciu a liečenie včelích chorôb vo všetkých chovoch včiel v regióne ZO SZV Partizánske

T: priebežne                                                               Z: výbor  a AUVL ZO SZV

 1. Podľa vyskytujúcich sa úloh pozývať OD a AUVL na rozšírené zasadnutia výboru ZO SZV

T: priebežne                                                               Z: tajomník  ZO

 1. Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z obežníkov SZV
 2. priebežne                                                     Z: výbor ZO
 3. Zabezpečiť včelársku sobotu s prednáškou

T: do 30.11.2023                                                       Z: výbor ZO

 1. Zabezpečiť zájazd so včelárskou tematikou

T: do 30.10.2023                                                       Z:  výbor ZO

 1. Usporiadať XII. reprezentačný ples včelárov

T: do 30.1.2024                                                         Z:  výbor ZO

 

D/ Volí:

 1. Michal Spáčil na funkciu predsedu ZO
 2. Vladimír Kropil ml. na funkciu hospodára ZO
 3. Andrej Ďuriš na funkciu tajomníka ZO
 4. Ladislav Blaško na funkciu člena výboru ZO
 5. Ján Gubka na funkciu člena výboru ZO
 6. Obvodových dôverníkov pre jednotlivé obvody nasledovne:
Meno Obvod č. k.ú. v obvode
Jozef Kuník 1 PE , Veľké a Malé Bielice, Návojovce
Mgr. Jozef Zaiček 2 Malé Uherce
Jozef Kollár 3 PE
Ing. Ladislav Blaško 4 Livina, Žabokreky, Nadlice, Livinské Opatovce
Andrej Ďuriš 5 Chynorany
Peter Uhlár 6 Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany
Stanislav Hudec 7 Skačany
Ľuboš Chrkavý 8 Klátova Nová Ves, Janova Ves
Milan Špánik 9 Bošany
Emil Kmeť 10 Kolačno
Ing. Rudolf Strmeň 11 Veľký Klíž, Klížske Hradište, Ješkova Ves
Ján Gubka 12 Brodzany
Ondrej Gergel 13 Krásno, Turčianky
Vladimír Kropil 14 Hradište
Ján Mezovský 15 Ostratice

 

 

 1. členov revíznej a kontrolnej komisie
 2. Milan Špánik – predseda komisie
 3. Stanislav Hudec – člen komisie
 4. Peter Uhlár. – člen komisie

 

E/ Deleguje:

 1. JUDr. Michal Spáčil – delegát
 2. Andrej Ďuriš – náhradník

na 14. VZ SZV

Predsedajúci poďakoval p. Jánovi Mezovskému za prednesený návrh uznesenia a požiadal prítomných o prípadné doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy.  Nakoľko sa k návrhu viac nikto neprihlásil, predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Hlasovanie:

Za: 66

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedajúci konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený a uznesenie z výročnej členskej schôdze, konanej v Nadliciach dňa 25.02.2023, vyhlásil za platné.

 

 

K bodu č. 25

            Po vyčerpaní programu predsedajúci výročnú členskú schôdzu ukončil, prítomným poďakoval za účasť, zaželal veľa zdravia a síl do ďalšieho obdobia, taktiež zdravé a silné včelstvá, plné kanvy medu a kvalitné matky.

Vyjadril poďakovanie za zabezpečenie priestorov, príjemného prostredia a občerstvenia pánovi Ing Blaškovi , ako aj ostatným včelárom a členom výboru ZO. Zároveň všetkým poďakoval za doterajšiu spoluprácu a poprial veľa zdravia a včelárskych úspechov do budúceho obdobia.

 

V Nadliciach dňa 25.02.2023

 

 

Zapísal:           Ing. Ladislav Blaško              ……………………………………..

 

Schválil:          JUDr. Michal Spáčil              ……………………………………..

 

Overil:              Pavol Polúch                          ……………………………………..

 

Ján Kováč                              ……………………………………..