Výročná členská schôdza ZO SZV Partizánske r. 2021

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Partizánske

 

 

Zápisnica

z  výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Partizánskom, konanej dňa 15.07.2021 v Partizánskom.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie s programom VČS
 3. Odovzdanie ocenení členom ZO SZV Partizánske
 4. Správa o činnosti ZO SZV za rok 2020
 5. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 6. Stav majetku ZO SZV Partizánske (nehnuteľného a hnuteľného)
 7. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 8. Správa revíznej a kontrolnej komisie ZO SZV za rok 2020
 9. Diskusia
 10. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie výročnej členskej schôdze previedol a prítomných privítal predseda ZO SZV Partizánske JUDr. Michal Spáčil (ďalej len „predsedajúci“). Konštatoval, že vzhľadom na pandemické opatrenia nebolo možné zvolať riadnu výročnú schôdzu ZO a pozvať všetkých členov. Nakoľko stanovy SZV určujú počet prítomných členov na uznášaniaschopnosť výročnej schôdze 1/3 čo v našom prípade určuje viac ako 50 osôb, tak výročná členská schôdza sa uskutočňuje za prítomnosti výboru ZO, dôverníkov jednotlivých obvodov a niektorých členov ZO , čo  nespĺňa minimálny počet na uznášaniaschopnosť a nakoľko nie je potrebné vykonávať voľby tak sa schôdza uskutoční bez určenia komisii a schválenia uznesenia. Overená zápisnica z výročnej schôdze bude uverejnená pre  informovanosť našich členov na našej internetovej stránke.

 

K bodu č. 2

Pred oboznámením s programom výročnej schôdze požiadal predsedajúci, aby si prítomní minútou ticha uctili pamiatku našich zosnulých priateľov včelárov v predošlom období a to Štefana Beláka, Vladimíra Belana, Jozefa Bencela, Antona Kopála, Ladislava Ondriškoviča,  a Petra Zvozila  .

Následne oboznámil s programom, vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Nikto z prítomných nemal požiadavku na doplnenie programu schôdze. Za zapisovateľa predsedajúci určil Jána Gubku ,  za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Kuníka a Jána Smatanu.

 

K bodu č. 3

            Predseda  a tajomník ZO SZV Partizánske odovzdali včelárom našej ZO ocenenia navrhnuté výborom ako aj dôverníkmi a to Vladimírovi Kropilovi ml. a Jánovi Smatanovi – čestne uznanie, Vladimírovi Kropilovi st, Michalovi Spáčilovi, Mgr. Jozefovi Zaičekovi, Jozefovi Kunikovi, Ľubici Stankovej- medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva III. Stupňa. Už predtým bola taká istá medaila odovzdaná Rudolfovi Hlavačkovi a pozostalým po Jozefovi Bencelovi.

Andrejovi Ďurišovi, Milanovi Hudokovi, Milanovi Špánikovi, Jánovi Gubkovi, – medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa a Rudolfovi Strmeňovi – Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa.

 

           

K bodu č. 4

Správu o činnosti ZO SZV za rok 2020 predniesol predsedajúci. Táto správa tvorí prílohu tejto zápisnice. K správe o činnosti neboli žiadne otázky ani pripomienky         .

 

 

K bodu č. 5

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2020 predniesol predsedajúci. Tento pán tvorí prílohu tejto zápisnice.       

 

 

K bodu č. 6

            Presedajúci predniesol správu o stave majetku ZO, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

           

 

K bodu č. 7

Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesol hospodár Vladimír Kropil ml. Správa o hospodárení tvorí prílohu tejto zápisnice

 

K bodu č. 8

Správu  kontrolnej a revíznej komisie ZO SZV za rok 2020 predniesol predseda  RKK  p Milan  Špánik . RKK vykonala kontrolu v týchto oblastiach:

 1. Previerka pokladničnej služby a pokladničnej hotovosti
 2. Previerka čerpania rozpočtu
 3. Previerka kultúrnej a zdravotnej činnosti
 4. Kontrola pošty a jej evidencia
 5. Kontrola činnosti a dodržiavania stanov SZV

Konštatoval že pri kontrole účtovných podkladov neboli zistené žiadne nedostatky a financie základnej organizácie boli použité efektívne.

 

K bodu č. 9

Diskusia :p. Blaško.- pozdravil prítomných  a vysvetlil prečo je výročná členská schôdza v takom formáte ako ho robíme. Vyzval prítomných aby tlmočili výsledky z konania výročnej schôdze ostatným včelárom. Uviedol, že sa nám aj napriek Corone podarilo úlohy splniť. Vyzdvihol problematiku včelieho  moru a hniloby včelieho plodu. Poukázal na prevčelenie v našom okrese.

p.Hudok – poznamenal, že sme druhá najstaršia organizácia vekom včelárov v rámci SR.

p.Beliansky – Môžeme byť radi, že naša organizácia funguje. Upozornil že včelári kočujú aj z dôvodu, že majú mor vo svojom obvode.

p.Duriš- vyslovil sa k problematike prehliadky včelstiev na mor, treba ju robiť dôkladne.

 

 

K bodu č. 10

 

            Po vyčerpaní programu predsedajúci výročnú členskú schôdzu ukončil, prítomným poďakoval za účasť, zaželal veľa zdravia a síl do ďalšieho obdobia, taktiež zdravé a silné včelstvá, plné kanvy medu a kvalitné matky.

 

V Partizánskom 15.7.2021

 

 

Zapísal:            Jan Gubka                             ……………………………………..

 

Schválil:          JUDr. Michal Spáčil              ……………………………………..

 

Overil:               Jozef Kuník                          ……………………………………..

 

Jan Smatana                         ……………………………………..

 

Správa o činnosti ZO SZV v Partizánskom za rok 2020

 

Vážené priateľky a priatelia včelári.

V tomto bode Vás chcem v stručnosti informovať o činnosti členov výboru, obvodových dôverníkov, AUVL a ďalších členov ZO SZV v Partizánskom za rok 2020.

Po viac ako roku sa opäť stretáme na výročnej členskej schôdzi tu, na Mestskom úrade v Partizánskom .Minulý rok ako aj rok tento bol iný ako tie ostatné . Poznačila ho pandémia ochorenia Covid 19, ktorý ovplyvnil celú spoločnosť a teda aj nás včelárov združených v ZO SZV Partizánske.

Rok 2020 začal opatreniami proti pandémii. V mesiaci marec 2020 sme stihli výročnú členskú schôdzu, po ktorej  opatrenia pokračovali a dospeli až k zákazu organizovať akcie , kde sa stretávajú viacerí ľudia. Toto ovplyvnilo činnosť výboru ZO ako aj dôverníkov. Nemohli sme sa stretávať a to skoro po celý minulý rok.

Aj napriek tomu sa nám darilo zabezpečiť základné funkcie našej organizácie navonok od zabezpečenia čerpania dotácii, ,nákup liekov,  cez opaľovaciu činnosť, veterinárne prehliadky ako aj do vnútra , teda zabezpečenie dodania liekov pre našich členov, objednanie literatúry ako aj riešenia problémov jednotlivých včelárov.

Za toto treba poďakovať  všetkým členom výboru, dôverníkom a asistentom, ktorí svojou aktivitou a činnosťou pomohli k tomu aby naša organizácia fungovala aktívne a v čo najväčšej miere uspokojovala potreby našich členov.

Hodnotiť budem  obdobie od poslednej výročnej členskej schôdze po dnešnú výročnú členskú schôdzu.

Výbor ZO SZV Partizánske  v tomto období nemal veľa možnosti zasadať za prítomnosti obvodových dôverníkov, resp. asistentov úradného veterinárneho lekára Zišli sme sa  hlavne  pri riešení  veterinárnych prehliadok .Samotný výbor riešil zabezpečenie plnenia úloh prostredníctvom telefonických konferencii najmenej jeden krát mesačne pripadne podľa potreby. Počas telefonických konfier  výboru sa priebežne riešili úlohy, ktoré boli ústredím SZV a regionálnou veterinárnou a potravinovou správou kladené na jednotlivé ZO. Patrilo sem hlavne zabezpečenie plynulého chodu organizácie, administratívne zabezpečenie čerpania dotácii za rok 2020-2021, nákup liečiv, vykonanie veterinárnych prehliadok včelstiev, žiadosti na dotácie za rok 2021-2021, opaľovacia činnosť,  nákup časopisov a literatúry pre včelárov a mnohé iné. Za toto obdobie sme všetky úlohy plnili včas .

V roku 2020 sme plánovali včelársku soboru, ako aj  zájazd so včelárskou tematikou, no tieto akcie sme nemohli zorganizovať z dôvodu pandémie.

Naša ZO SZV PE opäť plánovala zorganizovanie plesu včelárov, tento krát jeho 11. ročník. No opäť zasiahla pandémia, ktorá zabránilo jeho konaniu.

V oblasti čerpania dotačných prostriedkov z fondov EU na podporné roky 2019 – 2020 sme si za našu organizáciu uplatnili dotáciu na nákup technických pomôcok a zariadení a to 1 krát  medomet, jeden krát voskotopku, ako aj za organizáciu prednášky. Tak isto sme požiadali o preplatenie prostriedkov na prevenciu a liečenie varroázy v sume 2 904 €, na opaľovaciu činnosť za 1850 včelstiev našich členov.

Za podporné roky 2020-2021 sme si podali žiadosť na čerpanie dotácii na organizáciu prednášky vo výške 280 €, nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky sume 700 €, 4 sk medomet, 2 x voskotopku,  2 x odviečkovací stôl,  a nerezové nádoby na med, 1 x úľová váha ,podporu na opatrenie kontroly varoázy v predpokladanej cene 2904 €, na prehliadky včelstiev v predpokladanej výške 1892 ,na sezónny presun včelstiev na kočovné stanovisko, nákup veterinárneho lieku v cene 1892 €.

Tu je dôležité pripomenúť, že problematiku čerpania dotácii upravuje Nariadenie vlády č. 377/2019 z.z., platné od 1.10.2019 ako aj príručka pre žiadateľa od PPA, ako ja Usmernenie SZV č. 1/2020. Včelári, ktorí majú takú možnosť si môžu tieto dokumenty prezrieť na internetovej stránky Slovenského zväzu včelárov .

Tiež sme zriadili internetovú stránku našej organizácie a to na stránke https://partizanske.vcelari.sk/, kde uverejňujme príspevky dôležité pre našich členov a pri tejto príležitosti by som Vás chcel poprosiť a informovanie včelárov a existencii tejto stránky.

Počet včelárov v našej ZO je od poslednej výročnej členskej schôdze sa stále mení, je problematická jeho aktualizácia, pretože na jednej strane sú údaje z centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, podľa ktorej k 31.12.2020 bol počet našich členov 160 s počtom včelstiev 1888 a na druhej strane je skutočný počet našich členov ktorý je určite iný.

Za uplynulý rok , ako aj tento zomrelo 7 našich členov a do našej organizácie sme prijali 1 nového člena.

K zdravotnému stavu včelstiev môžeme konštatovať, že asistenti veterinárneho lekára vykonali na jeseň  klinické prehliadky včelstiev, pričom  v viacerých prípadoch bol zistený „ Mor včelieho plodu“ . Na základe zistení boli vykonané príslušné veterinárne opatrenia .

V prípade, že máte priamo k činnosti ZO SZV  otázky, nech sa páči, ostatné otázky poprosím v rámci diskusie.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Správu o činnosti vypracoval a podal JUDr. Michal Spáčil

V Partizánskom ,15.07.2021

 

Plán činnosti ZO SZV Partizánske pre rok 2021

 

 • zvolávať zasadnutia výboru ZO a podľa vyskytujúcich sa úloh pozývať na ne OD a AÚVL
 • plniť úlohy prijaté na XII. VZ SZV týkajúce sa ZO SZV
 • zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z obežníkov SZV
 • v spolupráci s RVPS riešiť prevenciu a liečenie včelích chorôb vo všetkých chovoch včiel v regióne ZO SZV Partizánske
 • zabezpečiť hromadný nákup liečiv pre včelárov ZO SZV Partizánske
 • zabezpečiť včelársku sobotu s prednáškou
 • zabezpečiť zájazd zo včelárskou tematikou
 • usporiadať XI reprezentačný ples včelárov
 • naďalej pracovať na zabezpečení presnosti údajov v CRHZ

 

V Partizánskom  dňa 15.7.2021

 

 

Plán činnosti vypracoval a predniesol predseda ZO SZV Partizánske

JUDr. Michal Spáčil

Správa o stave majetku ZO SZV Partizánske

 

 

Základná organizácia SZV Partizánske nevlastní žiadny nehnuteľný majetok . V hnuteľnom  majetku sú 3 ks tlačiarne, 2 ks  notebook a kompresor a VAT .

 

 

 

Topoľčany 15.7.2021

JUDr. Michal Spáčil

Predseda ZO SZV Partizánske